Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących Archiwum BIP
  Urząd Gminy Ryjewo
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje Ogólne
plus RODO
minus INFORMACJA DOTYCZĄCA UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
plus TARYFY
plus Sołectwa
minus Charakterystyka
plus Informacje nieudostępnione w BIP
plus Zasady udostępniania informacji publicznej - Ponowne wykorzystywanie
plus Rejestry Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
plus Organizacje pozarządowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Raport o stanie gminy
 Urząd Gminy
plus Kierownictwo
plus Regulamin organizacyjny
plus Struktura organizacyjna po 1.02.2013
plus Załatwianie spraw
plus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Nabór na stanowiska pracy
plus Kontrole
plus Petycje
minus Zgromadzenia publiczne
minus Centralny Rejestr Umów
 Rada Gminy
plus Komisje Rady
plus Skład osobowy Rady
plus Oświadczenia majątkowe
plus Terminarz posiedzeń komisji
plus Protokoły z komisji
plus Sesje
plus Protokoły z sesji
plus Transmisje z sesji
plus Interpelacje radnych kadencja 2018 - 2023
 Prawo lokalne
plus Prawo miejscowe
plus Statut Gminy Ryjewo
plus Uchwały Rady
minus Zarządzenia Wójta
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   minus 2018
      minus Zarządzenie Nr 1/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do wyłonienia ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie: Kultura fizyczna i sport na 2018 r.
      minus ZARZĄDZENIE Nr 2/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu dochodów związanych z realizacą zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami dla Gminy Ryjewo na rok 2018
      minus ZARZĄDZENIE NR 3/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXXIV/243/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2018 - 2027
      minus ZARZĄDZENIE NR 4/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Ryjewie do załatwiania spraw i podpisywania dokumentów w imieniu Wójta Gminy.
      minus ZARZĄDZENIE NR 5/18 WÓJTA GMINY RYJEWO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
      minus ZARZĄDZENIE NR 6/17 Wójta gminy Ryjewo z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXXIV/243/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2018 - 2027
      minus ZARZĄDZENIE NR 7/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w przetargu pn.Zakup specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa w celu ograniczenia zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Ryjewo)
      minus ZARZĄDZENIE NR 8/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług przewozów specjalnych dla uczniów na terenie Gminy Ryjewo od 12 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
      minus ZARZĄDZENIE NR 9/18 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżece na rok 2018
      minus ZARZĄDZENIE NR 10/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmian do zarządzenia Nr 36/16 Wójta gminy ryjewo z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ryjewie
      minus ZARZĄDZENIE NR 11/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 stycznia 2018 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie gminy
      minus ZARZĄDZENIE NR 12/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 stycznia 2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własnośc gminy
      minus ZARZĄDZENIE NR 13/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 stycznia 2018 r w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniajacego w roku szkolnym 2018/2019 dla oddziałow przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo
      minus ZARZĄDZENIE NR 14/18 WÓJTA GMINY RYJEWO z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
      minus ZARZĄDZENIE NR 15/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do wyłonienia ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na 2018 r.
      minus ZARZĄDZENIE NR 16/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
      minus ZARZĄDZENIE NR 17/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz lokale socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ryjewo
      minus ZARZĄDZENIE NR 18/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie umorzenia odsetek od należności pieniężnych za dostawę wody
      minus ZARZĄDZENIE NR 19/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2018 r w sprawie zmian w budżece na rok 2018
      minus ZARZĄDZENIE NR 20/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
      minus ZARZĄDZENIE NR 21/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie określenia podstawowej kwotay dotacji , statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów , wychowanków dla uczestników zajęć rewalidacyjno--wychowawczych dla niepublicznych przedzszkoli na 2018 r.
      minus ZARZĄDZENIE NR 22/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 marca 2018 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług przewozowych na terenie Gminy Ryjewo w ramach komunikacji regularnej na podstawie zakupionych biletów miesięcznych szkolnych w okresie od 03.04.2018 r do 28.06.2019 r
      minus ZARZĄDZENIE NR 23/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Ryjewo, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane na rok 2018
      minus ZARZĄDZENIE NR 24/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
      minus ZARZĄDZENIE NR 25/18 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie rozłożenia na raty zaległości od należności pieniężnych za dostawę wody
      minus ZARZĄDZENIE Nr 26/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
      minus ZARZĄDZENIE Nr 27/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmiany zapisów w Zarządzeniu Nr 26/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
      minus ZARZADZENIE NR 28/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 06 kwietnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowych
      minus ZARZĄDZENIE NR 29/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o nagrodę za osiągnięte wyniki sportowe
      minus ZARZĄDZENIE NR 30/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Stpendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Ryjewo dla najlepszych uczniów i studentów
      minus ZARZĄDZENIE NR 31/18 WÓJTA GMINY RYJEWO Z DNIA 13 KWIETNIA 2018 R. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI STYPENDIALNEJ, USTALENIA JEJ ZADAŃ I TRYBU PRACY
      minus ZARZĄDZENIE Nr 32/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
      minus ZARZĄDZENIE Nr 33/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami dla Gminy Ryjewo narok 2018
      minus Zarządzenie Nr 34/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do zaopiniowania ofert na wybór operatora realizacji zadań publicznych, w zakresie: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na 2018 r. , w ramach regrantingu
      minus ZARZĄDZENIE NR 35/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
      minus ZARZĄDZENIE Nr 36/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości będących należnościami pieniężnymi cywilnoprawnymi (za dostawę wody)
      minus ZARZĄDZENIE Nr 37/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie częściowego umorzenia należności pieniężnych cywilnoprawnych (za dostawę wody) oraz rozłożenia na raty pozostałej do uregulowania należności z tego tytułu
      minus ZARZĄDZENIE NR 38/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie skreślenia zabytku i wyłączenia karty adresowej z Gminnej ewidencji zabytków
      minus Zarządzenie Nr 39/18 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie unieważnienia Zarządzenia nr 35 /18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 kwietnia 2018 roku.
      minus Zarządzenie Nr 40/18 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
      minus ZARZĄDZENIE NR 41/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
      minus Zarządzenie Nr 42/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w Zarządzeniu Nr 34/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do zaopiniowania ofert na wybór operatora realizacji zadań publicznych, w zakresie: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na 2018 r. , w ramach regrantingu
      minus ZARZĄDZENIE NR 43/18 Wojta Gminy Ryjewo z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie umorzenia odsetek od zaległości należności pienieżnych cywilnoprawnyh (za dostawę wody)
      minus ZARZĄDZENIE NR 44/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 maja 2018 rokuw sprawie powołania Komisji do ustalenia norm zużycia paliwa w sprzęcie przeciwpożarowym będącym w dyspozycji jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Ryjewo.
      minus ZARZĄDZENIE 45/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i urządzeń eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ryjewo.
      minus ZARZĄDZENIE NR 46/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
      minus ZARZĄDZENIE NR 47/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
      minus ZARZĄDZENIE NR 48/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wynikających z realizacji rządowego programu "Dobry Start"
      minus ZARZĄDZENIE Nr 49/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości od należności pieniężnych za dostawę wody
      minus ZARZĄDZENIE NR 50/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wynikających z realizacji rządowego programu "Dobry Start"
      minus ZARZĄDZENIE NR 51/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społcznej w Ryjewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wynikających z realizacji rządowego programu "Dobry Start"
      minus ZARZĄDZENIE NR 52/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Pomocy Społecznej w Ryjewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wynikających z realizacji rządowego programu "Dobry Start"
      minus ZARZĄDZENIE NR 53/18 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
      minus ZARZĄDZENIE nr 54/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania: Przebudowa nawierzchni gminnej w miejscowości Mątowskie Pastwiska, Gmina Ryjewo, na działce o nr ewidencyjnym 120-ETAP 1 oraz dla zadania : Modernizacja dróg gminnych w 2018 roku
      minus ZARZĄDZENIE NR 55/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
      minus ZARZĄDZENIE NR 56/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie przyznania środków finasowych w formie nagrody pięniężnej w ramach uzdolnionych uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Ryjewo
      minus ZARZĄDZENIE NR 57/18 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
      minus ZARZĄDZENIE NR 58/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do oddania nieruchomości w dzierżawę bezprzetargowo na okres 3 lat
      minus ZARZĄDZENIE Nr 59/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości od należności pieniężnych za dostawę wody
      minus ZARZĄDZENIE Nr 60/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
      minus ZARZĄDZENIE Nr 61/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie umorzenia odsetek od zaległości należności pieniężnych cywilnoprawnych (za dostawę wody)
      minus ZARZĄDZENIE Nr 62/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
      minus ZARZĄDZENIE Nr 63/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie umorzenia zaległości od należności pieniężnych cywilnoprawnych (za dostawę wody)
      minus ZARZĄDZENIE NR 64/18 Wójta Gminy Ryjewow sprawie zmian w budżecie na rok 2018
      minus ZARZĄDZENIE NR 65/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie odpłatności za wynajem miejsc pod stoiska handlowe, gastronomiczne i kulturalno – rozrywkowe na sprzedaż w okresie trwania imprezy kulturalno - rozrywkowej pod nazwą „Dni Ryjewa” odbywającej się w dniach od 11 – 12 sierpnia 2018 r.
      minus ZARZADZENIE NR 66/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Pzetargowej mającej na celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej Straszewo
      minus ZARZĄDZENIE NR 67/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
      minus ZARZĄDZENIE NR 68/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zamian w budżecie na rok 2018
      minus ZARZĄDZENIE NR 69/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2018 r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
      minus ZARZĄDZENIE NR 70/18 wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie skreślenia zabytku i wyłączenia karty adresowej z Gminnej Ewidencji Zabytków
      minus ZARZĄDZENIE Nr 71/18 Wójta Gminy z dnia 3 września 2018 roku w sprawie ustalenia sposobu wyliczania wskaźnika proporcji sprzedaży i prewskaźnika proporcji dotyczących rozliczania podatku VAT w Urzędzie Gminy w Ryjewie w 2018 roku
      minus ZARZĄDZENIE NR 72/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
      minus ZARZADZENIE NR 73/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 17 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetrgu nieograniczonego dla zadania: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Mątowskie Pastwiska i Ryjewo
      minus ZARZĄDZENIE NR 74/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 września 2018 roku w sprawie powołania Komisji do ustalenia norm zużycia paliwa w sprzęcie przeciwpożarowym będącym w dyspozycji jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Ryjewo.
      minus ZARZĄDZENIE Nr 75/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2018 r. „Wyprawka szkolna” oraz warunków i trybu udzielania pomocy w roku szkolnym 2018/2019
      minus ZARZĄDZENIE Nr 76/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
      minus ZARZĄDZENIE Nr 77/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Ryjewo w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
      minus ZARZĄDZENIE Nr 79/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/18 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i urządzeń eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ryjewo.
      minus ZARZĄDZENIE Nr 78/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do oddanie nieruchomości w dzierżawę bezprzetargowo na okres 3 lat
      minus ZARZĄDZENIE NR 80/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 października 2018r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Ryjewo dla najlepszych uczniów i studentów
      minus ZARZĄDZENIE NR 81/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
      minus ZARZĄDZENIE NR 82/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 października 2018 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy
      minus ZARZĄDZENIE NR 83/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
      minus ZARZĄDZENIE NR 84/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Ryjewie
      minus ZARZĄDZENIE Nr 85/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 października 2018 r. w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty rocznej dotacji, statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla niepublicznych przedszkoli obowiązującą od dnia 1 listopada 2018 r.
      minus ZARZĄDZENIE NR 86/18 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
      minus ZARZĄDZENIE NR 87/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
      minus ZARZĄDZENIE NR 88/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu pn. Świadczenie usług przwozów specjalnych dla uczniów na terenie Gminy Ryjewo w okresie od 02.01.2019 do dnia 30.06.2020 r.
      minus ZARZĄDZENIE NR 89/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budzecie na rok 2018
      minus ZARZĄDZENIE NR 90/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2019 - 2027 organowi stanowiącemu
      minus ZARZADZENIE NR 91/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Ryjewo na 2019 r.
      minus ZARZĄDZENIE NR 92/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w ramach zastępstwa w Urzędzie Gminy w Ryjewie
      minus ZARZĄDZENIE NR 93/18 Wójta gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
      minus ZARZĄDZENIE NR 94/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
      minus ZARZĄDZENIE NR95/18 Wójta Gminy Ryjewo w celu dokonania wyboru Sołtysów oraz Rad Sołeckich w sołectwach Gminy ryjewo na kadencję 2019 - 2023
      minus ZARZĄDZENIE NR 96/2018 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia w 2018 roku kontroli warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3 w Niepublicznym Przedszkolu i Żłobku ,,Pod Dębusiem” ul. Grunwaldzka 56, 82-420 Ryjewo
      minus ZARZĄDZENIE NR 97/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Udzelenie Kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000,00
      minus ZARZĄDZENIE NR 98/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
      minus ZARZĄDZENIE NR 99/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
      minus ZARZĄDZENIE Nr 100/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu zadania publicznego w zakresie polityki społecznej i opieki nad osobami starszymi.
      minus ZARZĄDZENIE Nr 101/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia osób, pracowników Urzędu Gminy w Ryjewie, które zajmują się udostępnieniem informacji o środowisku i jego ochronie.
      minus ZARZĄDZENIE NR 102/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontaracie
      minus ZARZĄDZENIE NR 103/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
      minus Zarządzenie Nr 104/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią w Górkach
      minus ZARZĄDZENIE NR 105/18 Wójt Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
      minus ZARZĄDZENIE NR 106/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ponownego zwołania zebrania wiejskiego wyborczego Borowy Młyn w celu dokonania wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej na kadencję 2019-2023
      minus ZARZĄDZENIE Nr 107/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
      minus ZARZĄDZENIE NR 108/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 grudnia 2018 r w sprawie zmian w budżece na rok 2018
   plus 2019
   plus 2020
plus Plany, Programy , Strategie
 Wybory
plus Prezydenckie
plus do Sejmu i Senatu
plus do Parlamentu Europejskiego
plus Samorządowe
plus Wybory uzupełniające
plus Referendum
 Zamówienia publiczne
plus Roczny plan zamówień
plus Przetargi
plus Ogłoszenia o wyniku postępowania
plus Ogłoszenia, konkursy
plus NIERUCHOMOŚCI
 Finanse
plus Budżet
plus Podatki i opłaty
plus Majątek gminy
plus Sprawozdania
plus Informacje o pomocy publicznej
plus Informacje o długu publicznym
plus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
 Ochrona Środowiska
plus Informacja o środowisku i jego funkcjonowaniu
 Podział administracyjny kraju
A A A


Prawo lokalne > Zarządzenia Wójta > 2018

Spis dokumentów:
1. Zarządzenie Nr 1/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do wyłonienia ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie: Kultura fizyczna i sport na 2018 r.
2. ZARZĄDZENIE Nr 2/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu dochodów związanych z realizacą zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami dla Gminy Ryjewo na rok 2018
3. ZARZĄDZENIE NR 3/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXXIV/243/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2018 - 2027
4. ZARZĄDZENIE NR 4/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Ryjewie do załatwiania spraw i podpisywania dokumentów w imieniu Wójta Gminy.
5. ZARZĄDZENIE NR 5/18 WÓJTA GMINY RYJEWO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
6. ZARZĄDZENIE NR 6/17 Wójta gminy Ryjewo z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXXIV/243/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2018 - 2027
7. ZARZĄDZENIE NR 7/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w przetargu pn.Zakup specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa w celu ograniczenia zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Ryjewo)
8. ZARZĄDZENIE NR 8/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług przewozów specjalnych dla uczniów na terenie Gminy Ryjewo od 12 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
9. ZARZĄDZENIE NR 9/18 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżece na rok 2018
10. ZARZĄDZENIE NR 10/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmian do zarządzenia Nr 36/16 Wójta gminy ryjewo z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ryjewie
11. ZARZĄDZENIE NR 11/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 stycznia 2018 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie gminy
12. ZARZĄDZENIE NR 12/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 stycznia 2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własnośc gminy
13. ZARZĄDZENIE NR 13/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 stycznia 2018 r w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniajacego w roku szkolnym 2018/2019 dla oddziałow przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo
14. ZARZĄDZENIE NR 14/18 WÓJTA GMINY RYJEWO z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
15. ZARZĄDZENIE NR 15/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do wyłonienia ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na 2018 r.
16. ZARZĄDZENIE NR 16/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
17. ZARZĄDZENIE NR 17/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz lokale socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ryjewo
18. ZARZĄDZENIE NR 18/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie umorzenia odsetek od należności pieniężnych za dostawę wody
19. ZARZĄDZENIE NR 19/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2018 r w sprawie zmian w budżece na rok 2018
20. ZARZĄDZENIE NR 20/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
21. ZARZĄDZENIE NR 21/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie określenia podstawowej kwotay dotacji , statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów , wychowanków dla uczestników zajęć rewalidacyjno--wychowawczych dla niepublicznych przedzszkoli na 2018 r.
22. ZARZĄDZENIE NR 22/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 marca 2018 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług przewozowych na terenie Gminy Ryjewo w ramach komunikacji regularnej na podstawie zakupionych biletów miesięcznych szkolnych w okresie od 03.04.2018 r do 28.06.2019 r
23. ZARZĄDZENIE NR 23/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Ryjewo, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane na rok 2018
24. ZARZĄDZENIE NR 24/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
25. ZARZĄDZENIE NR 25/18 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie rozłożenia na raty zaległości od należności pieniężnych za dostawę wody
26. ZARZĄDZENIE Nr 26/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
27. ZARZĄDZENIE Nr 27/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmiany zapisów w Zarządzeniu Nr 26/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
28. ZARZADZENIE NR 28/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 06 kwietnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowych
29. ZARZĄDZENIE NR 29/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o nagrodę za osiągnięte wyniki sportowe
30. ZARZĄDZENIE NR 30/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Stpendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Ryjewo dla najlepszych uczniów i studentów
31. ZARZĄDZENIE NR 31/18 WÓJTA GMINY RYJEWO Z DNIA 13 KWIETNIA 2018 R. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI STYPENDIALNEJ, USTALENIA JEJ ZADAŃ I TRYBU PRACY
32. ZARZĄDZENIE Nr 32/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
33. ZARZĄDZENIE Nr 33/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami dla Gminy Ryjewo narok 2018
34. Zarządzenie Nr 34/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do zaopiniowania ofert na wybór operatora realizacji zadań publicznych, w zakresie: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na 2018 r. , w ramach regrantingu
35. ZARZĄDZENIE NR 35/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
36. ZARZĄDZENIE Nr 36/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości będących należnościami pieniężnymi cywilnoprawnymi (za dostawę wody)
37. ZARZĄDZENIE Nr 37/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie częściowego umorzenia należności pieniężnych cywilnoprawnych (za dostawę wody) oraz rozłożenia na raty pozostałej do uregulowania należności z tego tytułu
38. ZARZĄDZENIE NR 38/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie skreślenia zabytku i wyłączenia karty adresowej z Gminnej ewidencji zabytków
39. Zarządzenie Nr 39/18 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie unieważnienia Zarządzenia nr 35 /18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 kwietnia 2018 roku.
40. Zarządzenie Nr 40/18 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
41. ZARZĄDZENIE NR 41/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
42. Zarządzenie Nr 42/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w Zarządzeniu Nr 34/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do zaopiniowania ofert na wybór operatora realizacji zadań publicznych, w zakresie: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na 2018 r. , w ramach regrantingu
43. ZARZĄDZENIE NR 43/18 Wojta Gminy Ryjewo z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie umorzenia odsetek od zaległości należności pienieżnych cywilnoprawnyh (za dostawę wody)
44. ZARZĄDZENIE NR 44/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 maja 2018 rokuw sprawie powołania Komisji do ustalenia norm zużycia paliwa w sprzęcie przeciwpożarowym będącym w dyspozycji jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Ryjewo.
45. ZARZĄDZENIE 45/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i urządzeń eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ryjewo.
46. ZARZĄDZENIE NR 46/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
47. ZARZĄDZENIE NR 47/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
48. ZARZĄDZENIE NR 48/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wynikających z realizacji rządowego programu "Dobry Start"
49. ZARZĄDZENIE Nr 49/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości od należności pieniężnych za dostawę wody
50. ZARZĄDZENIE NR 50/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wynikających z realizacji rządowego programu "Dobry Start"
51. ZARZĄDZENIE NR 51/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społcznej w Ryjewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wynikających z realizacji rządowego programu "Dobry Start"
52. ZARZĄDZENIE NR 52/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Pomocy Społecznej w Ryjewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wynikających z realizacji rządowego programu "Dobry Start"
53. ZARZĄDZENIE NR 53/18 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
54. ZARZĄDZENIE nr 54/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania: Przebudowa nawierzchni gminnej w miejscowości Mątowskie Pastwiska, Gmina Ryjewo, na działce o nr ewidencyjnym 120-ETAP 1 oraz dla zadania : Modernizacja dróg gminnych w 2018 roku
55. ZARZĄDZENIE NR 55/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
56. ZARZĄDZENIE NR 56/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie przyznania środków finasowych w formie nagrody pięniężnej w ramach uzdolnionych uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Ryjewo
57. ZARZĄDZENIE NR 57/18 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
58. ZARZĄDZENIE NR 58/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do oddania nieruchomości w dzierżawę bezprzetargowo na okres 3 lat
59. ZARZĄDZENIE Nr 59/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości od należności pieniężnych za dostawę wody
60. ZARZĄDZENIE Nr 60/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
61. ZARZĄDZENIE Nr 61/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie umorzenia odsetek od zaległości należności pieniężnych cywilnoprawnych (za dostawę wody)
62. ZARZĄDZENIE Nr 62/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
63. ZARZĄDZENIE Nr 63/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie umorzenia zaległości od należności pieniężnych cywilnoprawnych (za dostawę wody)
64. ZARZĄDZENIE NR 64/18 Wójta Gminy Ryjewow sprawie zmian w budżecie na rok 2018
65. ZARZĄDZENIE NR 65/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie odpłatności za wynajem miejsc pod stoiska handlowe, gastronomiczne i kulturalno – rozrywkowe na sprzedaż w okresie trwania imprezy kulturalno - rozrywkowej pod nazwą „Dni Ryjewa” odbywającej się w dniach od 11 – 12 sierpnia 2018 r.
66. ZARZADZENIE NR 66/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Pzetargowej mającej na celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej Straszewo
67. ZARZĄDZENIE NR 67/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
68. ZARZĄDZENIE NR 68/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zamian w budżecie na rok 2018
69. ZARZĄDZENIE NR 69/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2018 r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
70. ZARZĄDZENIE NR 70/18 wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie skreślenia zabytku i wyłączenia karty adresowej z Gminnej Ewidencji Zabytków
71. ZARZĄDZENIE Nr 71/18 Wójta Gminy z dnia 3 września 2018 roku w sprawie ustalenia sposobu wyliczania wskaźnika proporcji sprzedaży i prewskaźnika proporcji dotyczących rozliczania podatku VAT w Urzędzie Gminy w Ryjewie w 2018 roku
72. ZARZĄDZENIE NR 72/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
73. ZARZADZENIE NR 73/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 17 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetrgu nieograniczonego dla zadania: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Mątowskie Pastwiska i Ryjewo
74. ZARZĄDZENIE NR 74/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 września 2018 roku w sprawie powołania Komisji do ustalenia norm zużycia paliwa w sprzęcie przeciwpożarowym będącym w dyspozycji jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Ryjewo.
75. ZARZĄDZENIE Nr 75/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2018 r. „Wyprawka szkolna” oraz warunków i trybu udzielania pomocy w roku szkolnym 2018/2019
76. ZARZĄDZENIE Nr 76/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
77. ZARZĄDZENIE Nr 77/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Ryjewo w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
78. ZARZĄDZENIE Nr 79/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/18 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i urządzeń eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ryjewo.
79. ZARZĄDZENIE Nr 78/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do oddanie nieruchomości w dzierżawę bezprzetargowo na okres 3 lat
80. ZARZĄDZENIE NR 80/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 października 2018r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Ryjewo dla najlepszych uczniów i studentów
81. ZARZĄDZENIE NR 81/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
82. ZARZĄDZENIE NR 82/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 października 2018 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy
83. ZARZĄDZENIE NR 83/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
84. ZARZĄDZENIE NR 84/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Ryjewie
85. ZARZĄDZENIE Nr 85/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 października 2018 r. w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty rocznej dotacji, statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla niepublicznych przedszkoli obowiązującą od dnia 1 listopada 2018 r.
86. ZARZĄDZENIE NR 86/18 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
87. ZARZĄDZENIE NR 87/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
88. ZARZĄDZENIE NR 88/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu pn. Świadczenie usług przwozów specjalnych dla uczniów na terenie Gminy Ryjewo w okresie od 02.01.2019 do dnia 30.06.2020 r.
89. ZARZĄDZENIE NR 89/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budzecie na rok 2018
90. ZARZĄDZENIE NR 90/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2019 - 2027 organowi stanowiącemu
91. ZARZADZENIE NR 91/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Ryjewo na 2019 r.
92. ZARZĄDZENIE NR 92/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w ramach zastępstwa w Urzędzie Gminy w Ryjewie
93. ZARZĄDZENIE NR 93/18 Wójta gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
94. ZARZĄDZENIE NR 94/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
95. ZARZĄDZENIE NR95/18 Wójta Gminy Ryjewo w celu dokonania wyboru Sołtysów oraz Rad Sołeckich w sołectwach Gminy ryjewo na kadencję 2019 - 2023
96. ZARZĄDZENIE NR 96/2018 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia w 2018 roku kontroli warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3 w Niepublicznym Przedszkolu i Żłobku ,,Pod Dębusiem” ul. Grunwaldzka 56, 82-420 Ryjewo
97. ZARZĄDZENIE NR 97/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Udzelenie Kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000,00
98. ZARZĄDZENIE NR 98/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
99. ZARZĄDZENIE NR 99/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
100. ZARZĄDZENIE Nr 100/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu zadania publicznego w zakresie polityki społecznej i opieki nad osobami starszymi.
101. ZARZĄDZENIE Nr 101/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia osób, pracowników Urzędu Gminy w Ryjewie, które zajmują się udostępnieniem informacji o środowisku i jego ochronie.
102. ZARZĄDZENIE NR 102/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontaracie
103. ZARZĄDZENIE NR 103/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
104. Zarządzenie Nr 104/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią w Górkach
105. ZARZĄDZENIE NR 105/18 Wójt Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
106. ZARZĄDZENIE NR 106/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ponownego zwołania zebrania wiejskiego wyborczego Borowy Młyn w celu dokonania wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej na kadencję 2019-2023
107. ZARZĄDZENIE Nr 107/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
108. ZARZĄDZENIE NR 108/18 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 grudnia 2018 r w sprawie zmian w budżece na rok 2018

Ilość odwiedzin: 2930
Nazwa dokumentu: 2018
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Szydłak
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Szydłak
Osoba, która wprowadzała dane: Maria Szydłak
Data udostępnienia informacji: 2018-01-05 13:29:20
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-05 13:29:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner