Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących Archiwum BIP
  Urząd Gminy Ryjewo
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje Ogólne
minus INFORMACJA DOTYCZĄCA UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
plus RODO
plus TARYFY
plus Sołectwa
minus Charakterystyka
plus Informacje nieudostępnione w BIP
plus Zasady udostępniania informacji publicznej - Ponowne wykorzystywanie
plus Rejestry Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
plus Organizacje pozarządowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Raport o stanie gminy
 Urząd Gminy
plus Kierownictwo
plus Regulamin organizacyjny
plus Struktura organizacyjna po 1.02.2013
plus Załatwianie spraw
plus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Nabór na stanowiska pracy
plus Kontrole
plus Petycje
minus Zgromadzenia publiczne
minus Centralny Rejestr Umów
 Rada Gminy
plus Skład osobowy Rady
plus Komisje Rady
plus Oświadczenia majątkowe
plus Terminarz posiedzeń komisji
plus Protokoły z komisji
plus Sesje
plus Protokoły z sesji
plus Transmisje z sesji
plus Interpelacje radnych kadencja 2018 - 2023
 Prawo lokalne
plus Prawo miejscowe
plus Statut Gminy Ryjewo
plus Uchwały Rady
minus Zarządzenia Wójta
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   minus 2019
      minus ZARZĄDZENIE NR 1/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do wyłonienia ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie Kultura Fizyczna i Sport na 2019 rok i
      minus ZARZĄDZENIE NR 2/19 Wojta Gminy Ryjewo z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 2 stycznia 2017 r.upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Ryjewie do załatwiania spraw i podpisywania dokumentów w imieniu Wójta Gminy
      minus ZARZĄDZENIE NR 3/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do wyłonienia ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie: Kultur i ochrona dziedzictwa narodowego na 2019 r.
      minus Zarządzenie nr 4/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu dochodów związanych z realizacją zdań z zakresuadministracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami dla Gminy Ryjewo na rok 2019
      minus ZARZĄDZENIE Nr 5/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
      minus ZARZĄDZENIE NR 6/19 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryjewie
      minus ZARZĄDZENIE Nr 7/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo
      minus ZARZADZENIE NR 8/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetrgu nieograniczonego na Modernizację dróg gminnych w 2019 r.
      minus ZARZĄDZENIE Nr 9/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie powołania operatora systemu informatycznego obwodowej komisji wyborczej na terenie Gminy Ryjewo w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Ryjewo w okręgu wyborczym nr 3 zarządzonych na dzień 24 marca 2019 r.
      minus Zarządzenie Nr 10/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 lutego 2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz lokale socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ryjewo
      minus ZARZĄDZENIE NR 10/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
      minus ZARZĄDZENIE NR 12/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
      minus ZARZĄDZENIE Nr 13/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla niepublicznych przedszkoli na 2019r.
      minus ZARZĄDZENIE Nr 14/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
      minus ZARZĄDZENIE NR 15/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 10/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 lutego 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
      minus ZARZĄDZENIE NR 16/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
      minus ZARZĄDZENIE NR 17/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ryjewie od dnia 15 marca 2019r. wyłącznie w formie elektronicznej
      minus ZARZĄDZENIE NR 18/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
      minus ZARZĄDZENIE NR 19 /19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa (etyliny) w sprzęcie przeciwpożarowym będącym w dyspozycji jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie gmina Ryjewo.
      minus ZARZĄDZENIE NR 20/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
      minus ZARZĄDZENIE NR 21/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Ryjewo w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchwalenia statutów sołectw: Barcice, Benowo, Borowy Młyn, Jałowiec, Jarzębina, Mątowskie Pastwiska, Pułkowice, Rudniki, Ryjewo, Straszewo, Trzciano, Watkowice
      minus ZARZĄDZENIE Nr 22/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie umorzenia zaległości od należności pieniężnych za dostawę wody, odprowadzanie ścieków oraz czynsz mieszkaniowy
      minus ZARZĄDZENIE NR 23/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 2 kwietnia 2019 r.w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Ryjewo, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie i placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznawane na rok 2019.
      minus ZARZĄDZENIE NR 24/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
      minus ZARZĄDZENIE NR 25/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy w związku wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r.
      minus ZARZĄDZENIE NR 26/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniupn. Budowa budynku Centrum Integracji wraz z Warsztatami Terapi Zajęciowej w Ryjewie
      minus ZARZĄDZENIE Nr 27/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie odmowy umorzenia zaległości od należności pieniężnych za dostawę wody
      minus ZARZĄDZENIE NR 28/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami dla Gminy Ryjewo na 2019 r.
      minus ZARZĄDZENIE 29/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i urządzeń eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ryjewo.
      minus ZARZĄDZENIE NR 30/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
      minus Zarządzenie Nr 31/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r. Wójta Gminy Ryjewo w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Ochotnicza straż pożarna w Ryjewie
      minus ZARZĄDZENIE Nr 32/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla niepublicznych przedszkoli na 2019 r.
      minus ZARZĄDZENIE NR 33/19 Wójta gminy Ryjewo z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznych obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy ryjewo w wyborach Parlamentu Europejskiego na dzień 26 maja 2019 r.
      minus ZARZĄDZENIE NR 34/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 kwietnia 2019 w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
      minus ZARZĄDZENIE NR 35/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryjewie
      minus ZARZĄDZENIE NR 36/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie w Ryjewie
      minus ZARZĄDZENIE NR 37/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
      minus Zarządzenie Nr 38/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do zaopiniowania ofert na wybór operatora realizacji zadań publicznych, w zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na 2019 r
      minus ZARZADZENIE NR 39/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
      minus ZARZĄDZENIE NR 40/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej na celu dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Straszewie
      minus ZARZĄDZENIE NR 41/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 05 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie gminy.
      minus ZARZĄDZENIE NR 42/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 czerwca 2019 r. wsprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
      minus ZARZĄDZENIE NR 43/19 Wójta Gminy Ryjewp z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
      minus ZARZĄDZENIE NR 44/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Świadczenie usług przewozowych na terenie gminy Ryjewow ramach komunikacji regularnej na podstawie zakupionych biletów miesięcznych szkolnych w okresie od 2 września 2019 do 25 czerwca 2021 r
      minus Zarzązenie Nr 45/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
      minus ZARZĄDZENIE NR 46/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
      minus ZARZĄDZENIE NR 47/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie - Panu Adamowi Mączyńskiemu do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia wychowawcze
      minus ZARZĄDZENIE NR 48/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie - Pani Wioletty Bator pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wychowawczych.
      minus ZARZĄDZENIE NR 49/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia na - wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie Pani Beaty Koczara pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wychowawczych
      minus ZARZĄDZENIE Nr 50/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia - na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie - Pani Karoliny Werra pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wychowawczych
      minus ZARZĄDZENIE NR 51/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
      minus ZARZĄDZENIE NR 52/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia regulaminu, zasad wydatkowania funduszu sołeckiego oraz określenia podstawowych druków związanych z wydatkowaniem środków w ramach funduszu sołeckiego w gminie Ryjewo
      minus ZARZĄDZENIE NR 53/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości od należności pieniężnych za dostawę wody
      minus ZARZĄDZENIE NR 54/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie: przyznania środków finansowych w formie nagrody pieniężnej w ramach uzdolnionych uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Ryjewo
      minus ZARZĄDZENIE NR 55 /19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie utworzenia konta i obsługi ustrukturyzowanych faktur elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych na Platformie Elektronicznego Fakturowania PEF
      minus ZARZĄDZENIE NR 56/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryjewo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mątowskich Pastwiskach oraz odbiór odpadów z koszy ulicznych i miejsc publicznych od 1.01.2020 r. do 30.06.2022 r.
      minus ZARZĄDZENIE NR 57/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
      minus ZARZĄDZENIE Nr 58/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości od należności pieniężnych za dostawę wody
      minus ZARZĄDZENIE NR 59/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
      minus ZARZĄDZENIE Nr 61/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie odpłatności za wynajem miejsc pod stoiska handlowe, gastronomiczne i kulturalno – rozrywkowe na sprzedaż w okresie trwania imprezy kulturalno- rozrywkowej pod nazwą „Dni Ryjewa” odbywającej się w dniach od 24 – 25 sierpnia 2019 r.
plus Plany, Programy , Strategie
 Wybory
plus Prezydenckie
plus do Sejmu i Senatu
plus do Parlamentu Europejskiego
plus Samorządowe
plus Wybory uzupełniające
plus Referendum
 Zamówienia publiczne
plus Roczny plan zamówień
plus Przetargi
plus Ogłoszenia o wyniku postępowania
plus Ogłoszenia, konkursy
plus NIERUCHOMOŚCI
 Finanse
plus Budżet
plus Podatki i opłaty
plus Majątek gminy
plus Sprawozdania
plus Informacje o pomocy publicznej
plus Informacje o długu publicznym
 Ochrona Środowiska
plus Informacja o środowisku i jego funkcjonowaniu
 Podział administracyjny kraju
A A A


Prawo lokalne > Zarządzenia Wójta > 2019

Spis dokumentów:
1. ZARZĄDZENIE NR 1/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do wyłonienia ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie Kultura Fizyczna i Sport na 2019 rok i
2. ZARZĄDZENIE NR 2/19 Wojta Gminy Ryjewo z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 2 stycznia 2017 r.upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Ryjewie do załatwiania spraw i podpisywania dokumentów w imieniu Wójta Gminy
3. ZARZĄDZENIE NR 3/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do wyłonienia ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie: Kultur i ochrona dziedzictwa narodowego na 2019 r.
4. Zarządzenie nr 4/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu dochodów związanych z realizacją zdań z zakresuadministracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami dla Gminy Ryjewo na rok 2019
5. ZARZĄDZENIE Nr 5/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
6. ZARZĄDZENIE NR 6/19 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryjewie
7. ZARZĄDZENIE Nr 7/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo
8. ZARZADZENIE NR 8/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetrgu nieograniczonego na Modernizację dróg gminnych w 2019 r.
9. ZARZĄDZENIE Nr 9/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie powołania operatora systemu informatycznego obwodowej komisji wyborczej na terenie Gminy Ryjewo w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Ryjewo w okręgu wyborczym nr 3 zarządzonych na dzień 24 marca 2019 r.
10. Zarządzenie Nr 10/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 lutego 2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz lokale socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ryjewo
11. ZARZĄDZENIE NR 10/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
12. ZARZĄDZENIE NR 12/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
13. ZARZĄDZENIE Nr 13/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla niepublicznych przedszkoli na 2019r.
14. ZARZĄDZENIE Nr 14/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
15. ZARZĄDZENIE NR 15/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 10/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 lutego 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
16. ZARZĄDZENIE NR 16/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
17. ZARZĄDZENIE NR 17/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ryjewie od dnia 15 marca 2019r. wyłącznie w formie elektronicznej
18. ZARZĄDZENIE NR 18/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
19. ZARZĄDZENIE NR 19 /19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa (etyliny) w sprzęcie przeciwpożarowym będącym w dyspozycji jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie gmina Ryjewo.
20. ZARZĄDZENIE NR 20/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
21. ZARZĄDZENIE NR 21/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Ryjewo w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchwalenia statutów sołectw: Barcice, Benowo, Borowy Młyn, Jałowiec, Jarzębina, Mątowskie Pastwiska, Pułkowice, Rudniki, Ryjewo, Straszewo, Trzciano, Watkowice
22. ZARZĄDZENIE Nr 22/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie umorzenia zaległości od należności pieniężnych za dostawę wody, odprowadzanie ścieków oraz czynsz mieszkaniowy
23. ZARZĄDZENIE NR 23/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 2 kwietnia 2019 r.w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Ryjewo, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie i placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznawane na rok 2019.
24. ZARZĄDZENIE NR 24/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
25. ZARZĄDZENIE NR 25/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy w związku wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r.
26. ZARZĄDZENIE NR 26/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniupn. Budowa budynku Centrum Integracji wraz z Warsztatami Terapi Zajęciowej w Ryjewie
27. ZARZĄDZENIE Nr 27/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie odmowy umorzenia zaległości od należności pieniężnych za dostawę wody
28. ZARZĄDZENIE NR 28/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami dla Gminy Ryjewo na 2019 r.
29. ZARZĄDZENIE 29/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i urządzeń eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ryjewo.
30. ZARZĄDZENIE NR 30/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
31. Zarządzenie Nr 31/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r. Wójta Gminy Ryjewo w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Ochotnicza straż pożarna w Ryjewie
32. ZARZĄDZENIE Nr 32/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla niepublicznych przedszkoli na 2019 r.
33. ZARZĄDZENIE NR 33/19 Wójta gminy Ryjewo z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznych obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy ryjewo w wyborach Parlamentu Europejskiego na dzień 26 maja 2019 r.
34. ZARZĄDZENIE NR 34/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 kwietnia 2019 w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
35. ZARZĄDZENIE NR 35/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryjewie
36. ZARZĄDZENIE NR 36/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie w Ryjewie
37. ZARZĄDZENIE NR 37/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
38. Zarządzenie Nr 38/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do zaopiniowania ofert na wybór operatora realizacji zadań publicznych, w zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na 2019 r
39. ZARZADZENIE NR 39/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
40. ZARZĄDZENIE NR 40/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej na celu dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Straszewie
41. ZARZĄDZENIE NR 41/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 05 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie gminy.
42. ZARZĄDZENIE NR 42/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 czerwca 2019 r. wsprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
43. ZARZĄDZENIE NR 43/19 Wójta Gminy Ryjewp z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
44. ZARZĄDZENIE NR 44/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Świadczenie usług przewozowych na terenie gminy Ryjewow ramach komunikacji regularnej na podstawie zakupionych biletów miesięcznych szkolnych w okresie od 2 września 2019 do 25 czerwca 2021 r
45. Zarzązenie Nr 45/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
46. ZARZĄDZENIE NR 46/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
47. ZARZĄDZENIE NR 47/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie - Panu Adamowi Mączyńskiemu do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia wychowawcze
48. ZARZĄDZENIE NR 48/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie - Pani Wioletty Bator pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wychowawczych.
49. ZARZĄDZENIE NR 49/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia na - wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie Pani Beaty Koczara pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wychowawczych
50. ZARZĄDZENIE Nr 50/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia - na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie - Pani Karoliny Werra pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wychowawczych
51. ZARZĄDZENIE NR 51/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
52. ZARZĄDZENIE NR 52/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia regulaminu, zasad wydatkowania funduszu sołeckiego oraz określenia podstawowych druków związanych z wydatkowaniem środków w ramach funduszu sołeckiego w gminie Ryjewo
53. ZARZĄDZENIE NR 53/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości od należności pieniężnych za dostawę wody
54. ZARZĄDZENIE NR 54/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie: przyznania środków finansowych w formie nagrody pieniężnej w ramach uzdolnionych uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Ryjewo
55. ZARZĄDZENIE NR 55 /19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie utworzenia konta i obsługi ustrukturyzowanych faktur elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych na Platformie Elektronicznego Fakturowania PEF
56. ZARZĄDZENIE NR 56/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryjewo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mątowskich Pastwiskach oraz odbiór odpadów z koszy ulicznych i miejsc publicznych od 1.01.2020 r. do 30.06.2022 r.
57. ZARZĄDZENIE NR 57/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
58. ZARZĄDZENIE Nr 58/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości od należności pieniężnych za dostawę wody
59. ZARZĄDZENIE NR 59/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
60. ZARZĄDZENIE Nr 61/19 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie odpłatności za wynajem miejsc pod stoiska handlowe, gastronomiczne i kulturalno – rozrywkowe na sprzedaż w okresie trwania imprezy kulturalno- rozrywkowej pod nazwą „Dni Ryjewa” odbywającej się w dniach od 24 – 25 sierpnia 2019 r.

Ilość odwiedzin: 810
Nazwa dokumentu: 2019
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Szydłak
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Szydłak
Osoba, która wprowadzała dane: Maria Szydłak
Data udostępnienia informacji: 2019-01-03 14:55:28
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-03 14:55:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner