Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących Archiwum BIP
  Urząd Gminy Ryjewo
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje Ogólne
plus RODO
minus INFORMACJA DOTYCZĄCA UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
plus TARYFY
plus Sołectwa
minus Charakterystyka
plus Informacje nieudostępnione w BIP
plus Zasady udostępniania informacji publicznej - Ponowne wykorzystywanie
plus Rejestry Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
plus Organizacje pozarządowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Raport o stanie gminy
 Urząd Gminy
plus Kierownictwo
plus Regulamin organizacyjny
plus Struktura organizacyjna po 1.02.2013
plus Załatwianie spraw
plus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Nabór na stanowiska pracy
plus Kontrole
plus Petycje
minus Zgromadzenia publiczne
minus Centralny Rejestr Umów
 Rada Gminy
plus Komisje Rady
plus Skład osobowy Rady
plus Oświadczenia majątkowe
plus Terminarz posiedzeń komisji
plus Protokoły z komisji
plus Sesje
plus Protokoły z sesji
plus Transmisje z sesji
plus Interpelacje radnych kadencja 2018 - 2023
 Prawo lokalne
minus Prawo miejscowe
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   minus Kadencja 2014 - 2018
      minus UCHWAŁA NR II/6/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości stawku podatku od nieruchomości
      minus UCHWAŁA NR II/7/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
      minus UCHWAŁA NR II/8/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
      minus UCHWAŁA NR III/17/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015
      minus UCHWAŁA NR IV/25/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
      minus UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ocłirony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
      minus UCHWAŁA NR IV/32/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 05 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
      minus UCHWAŁA NR V/35/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie utworzenia na obszarze gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
      minus UCHWAŁA NR V/36/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/98/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 lutego 2012 r, w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
      minus UCHWAŁA NR V/37/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR VII/41/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014
      minus UCHWAŁA Nr VII/43/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Ryjewo ze środków pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
      minus UCHWAŁA NR VIII/46/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego planowanego na dzień 6 września 2015 r.
      minus UCHWAŁA NR VIII/50/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 01 lipca 2015 r. w sprawie zmiany UCHWAŁA Nr VII/43/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy Ryjewo ze środków pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony
      minus UCHWAŁA NR IX/51/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 września 2015 r. w sprawie utworzenia na obszarze gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
      minus UCHWAŁA NR IX/53/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 września 2015 r. w sprawie dokonania zmiany treści załącznika do Uchwały Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 października 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego , funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowei godziny dorażnych zastępstw.
      minus UCHWAŁA NR X/57/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/43/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ryjewo ze Srodków pochodzących z dotacji Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy
      minus UCHWAŁA NR X/58/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ryjewo na lata 2015 - 2019
      minus UCHWAŁA NR X/59/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 października 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia trzeciego i kolejnego dziecka
      minus UCHWAŁA NR XI/61/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
      minus UCHWAŁA NR 62/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwły Nr VII/43/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielenia dofinansowaniado prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położaonych na obszarze Gminy Ryjewo ze środków pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy
      minus UCHWAŁA NR XII/69/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
      minus UCHWAŁA NR 70/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
      minus UCHWAŁA NR XII/71/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji oraz załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
      minus UCHWAŁA NR XIII/77/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
      minus UCHWAŁA NR XIII/80/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedzkoli na oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
      minus UCHWAŁA NR XIII/84/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 r.
      minus UCHWAŁA NR XIV/87/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu Gminy Ryjewo
      minus . UCHWAŁA NR XIV/88/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punków każdemu kryterium.
      minus UCHWAŁA NR XIV/89/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum oraz gminazjum z oddziałami sportowymi dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum , określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punków każdemu kryterium.
      minus UCHWAŁA NR XV/93/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/43/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ryjewo ze środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW.
      minus UCHWAŁA NR XV/94/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XiV/89/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy klasy gimnazjum z oddziałami sportowymi dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania licz
      minus UCHWAŁA NR XV/95/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Miastem i Gminą Prabuty, a Gminą Ryjewo w sprawie określenia wzajemnych zobowiązań Miasta i Gminy Prabuty i Gminy Ryjewo w sprawie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Trzciano - Laskowice".
      minus UCHWAŁA NR XV/96/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia woli na zawarcie przez Gminę Ryjewo porozumienia o partnerstwie z Gminą Kwidzyn, Miastem i Gminą Prabuty oraz Miastem Kwidzyn w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn."Pomorskie Szlaki Kajakowe-Liwą w nieznane"
      minus UCHWAŁA NR XVII/108/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonaniem budżetu Gminy Ryjewo za rok 2015
      minus UCHWAŁA NR XVII/111/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ryjewo
      minus Uchwała nr XVIII/112/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmiany treści załącznika do Uchwały Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz wysokości i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
      minus Uchwała nr XVIII/114/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gminy Ryjewo na lata 2016 - 2026
      minus Uchwała NR XVIII/115/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w treści załącznika do uchwały Nr XXIV/158/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
      minus Uchwała NR XVIII/116/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki opłaty
      minus Uchwała NR XVIII/117/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawieokreślenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
      minus Uchwała NR XVIII/118/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenia wynagrodzenia inkaso.
      minus Uchwała NR XVIII/119/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw gminy Ryjewo w sprawie nadania statutów sołectwa
      minus Uchwała Nr XIX/125/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wsparcia edukacji uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR XIX/126/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR XIX/127/16 Rady Gminy Ryjewoz dnia 7 września 2016 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczenią opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
      minus UCHWAŁA NR XX/131/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany treści § 2 ust. 5 załącznika Nr 1 do Uchwały NR XIV/97/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ryjewo na lata 2012-2016”
      minus UCHWAŁA NR XXI/135/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Ryjewo Nr XXXV/274/06 z dnia 26 kwietnia 2006 r.oraz Uchwały Rady Gminy Nr XIII/92/07 z dnia 26 września 2007 r.
      minus UCHWAŁA NR XXI/136/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Barcice
      minus UCHWAŁA NR XXI/137/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Benowo
      minus UCHWAŁA NR XXI/138/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Borowy Młyn
      minus UCHWAŁA NR XXI/139/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jałowiec
      minus UCHWAŁA NR XXI/140/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jarzębina
      minus UCHWAŁA NR XXI/141/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mątowskie Pastwiska
      minus UCHWAŁA NR XXI/142/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pułkowice
      minus UCHWAŁA NR XXI/144/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ryjewie
      minus UCHWAŁA NR XXI/145/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Straszewie
      minus UCHWAŁA NR XXI/146/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Trzciano
      minus UCHWAŁA NR XXI/147/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Watkowice
      minus UCHWAŁA NR XXII/150/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji oraz załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
      minus UCHWAŁA NR XXII/151/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
      minus UCHWAŁA NR XXII/152/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
      minus UCHWAŁA NR XXIII/159/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia dla Gminy Ryjewo liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu jak i poza miejscem sprzedaży
      minus UCHWAŁA NR XXIII/167/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na rok 2017
      minus UCHWAŁA NR XXV/176/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Ryjewo dla niepublicznych przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli nieprawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
      minus UCHWAŁA NR XXV/178/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej poprzez likwidację kotłów opalanych węgłem łub koksem w ramach konkursu „Czyste Powietrze Gminy Ryjewo" (edycja 2017).
      minus UCHWAŁA NR XXVI/180/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
      minus UCHWAŁA NR XXVI/181/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR XXVI/182/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych oraz klas IV oddziałów sportowych dla których organem prowadzącym jest gmina Ryjewo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punków każdemu kryterium
      minus UCHWAŁA NR XXVII/188/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 Icwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę Ryjewo oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci w wieku do lat 5
      minus UCHWAŁA NR XXVII/189/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
      minus UCHWAŁA NR XXVII/192/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ryjewo na lata 2017-2021"
      minus UCHWAŁA NR XXVIII/193/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ryjewo za rok 2016
      minus UCHWAŁA NR XXVIII/196/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ryjewo.
      minus UCHWAŁA NR XXXI/210/07 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Ryjewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ryjewie
      minus UCHWAŁA NR XXXI/211/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Straszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Straszewie
      minus UCHWAŁA NR XXXI/212/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ryjewo lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
      minus UCHWAŁA NR XXXI/213/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/126/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR XXXI/214/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXVII/189/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
      minus UCHWAŁA NR XXXII/217/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Prpogramu udzielania stypendiów dla najlepszych uczniów i studentów Gminy Ryjewo w celu wspierania edukkacji młodzieży, zamieszkałej na terenie Gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR XXXII/218/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu przyznawania nagród za osiągnięte wyniki sportowe
      minus UCHWAŁA NR XXXII/219/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 października 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościelep.w. BŁ. Michała Kozala w Ryjewie, zabytku wpisanego do rejestru zabytków
      minus UCHWAŁA NR XXXII/220/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXXI/210/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Ryjewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ryjewie
      minus UCHWAŁA NR XXXII/221/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmany UCHWAŁY NR XXXI/211/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Straszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Straszewie
      minus UCHWAŁA NR XXXII/222/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 października 2017 r. sprawie zmiany UCHWAŁA NR XXIII/167/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na rok 2017
      minus UCHWAŁA NR XXXII/223/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 października 2017 r. sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXIII/166/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2017 - 2027
      minus UCHWAŁA NR XXXIII/225/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia Lokalnego Programu udzielenia stypendium dla najlepszych uczniów i studentów Gminy Ryjewo w celu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży, zmieszkałej na terenie gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR XXXIII/227/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR XXXIII/229/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wysokości podatku od nieruchomości
      minus UCHWAŁA NR XXXIV/234/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR XXXIV/244/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na rok 2018
      minus UCHWAŁA nr XXX/245/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscoowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych: Ryjewo, Straszewo, Pułkowice
      minus UCHWAŁA NR XXX/246/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę Ryjewo oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
      minus UCHWAŁA NR XXX/247/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedzkolnego, dla których Gmina Ryjewo jest organem rejestrującym.
      minus UCHWAŁA NR XXX/248/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej przez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem w ramach konkursu "Czyste Powietrze Gminy Ryjewo" (edycja 2018)
      minus UCHWAŁA NR XXX/249/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR XXX/250/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXXIV/244/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
      minus UCHWAŁA NR XXX/251/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/243/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2018-2027
      minus UCHWAŁA NR XXXVI/252/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ryjewo na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
      minus UCHWAŁA NR XXXVI/254/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 marca 2018 r.w sprawie przyjęcia lkalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR XXXVII/256/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/252/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ryjewo na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
      minus UCHWAŁA NR XXXVII/257/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ryjewo na stałe obwody głosowania
      minus UCHWAŁA NR XXXVII/258/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Borowy Młyn
      minus UCHWAŁA NR XXXVIII/260/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielenia dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na obszarze gminy Ryjewo ze środków pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
      minus UCHWAŁA NR XXXIX/261/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ryjewo za rok 2017
      minus UCHWAŁA NR XXXIX/263/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
      minus UCHWAŁA NR XXXIX/264/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
      minus UCHWAŁA NR XI/270/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycja poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Ryjewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
      minus UCHWAŁA NR XI/271/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy o charakterz socjalny dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ryjewo.
      minus UCHWAŁA NR XLI/275/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów Wójta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
      minus UCHWAŁA NR XLI/276/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie
      minus UCHWAŁA NR XLI/277/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
      minus UCHWAŁA NR XLI/278/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
      minus UCHWAŁA NR XLI/279/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XL/271/18 z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ryjewo.
      minus UCHWAŁA NR XLI/281/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ryjewo ze środków własnych.
      minus UCHWAŁA NR XLI/287/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w treści załącznika do Uchwały Nr XXXIX/264/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godz
      minus UCHWAŁA Nr XLIII/291/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 3 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ryjewo.
      minus UCHWAŁA Nr XLIII/292/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
   plus Kadencja 2018 - 2023
plus Statut Gminy Ryjewo
plus Uchwały Rady
plus Zarządzenia Wójta
plus Plany, Programy , Strategie
 Wybory
plus Prezydenckie
plus do Sejmu i Senatu
plus do Parlamentu Europejskiego
plus Samorządowe
plus Wybory uzupełniające
plus Referendum
 Zamówienia publiczne
plus Roczny plan zamówień
plus Przetargi
plus Ogłoszenia o wyniku postępowania
plus Ogłoszenia, konkursy
plus NIERUCHOMOŚCI
 Finanse
plus Budżet
plus Podatki i opłaty
plus Majątek gminy
plus Sprawozdania
plus Informacje o pomocy publicznej
plus Informacje o długu publicznym
plus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
 Ochrona Środowiska
plus Informacja o środowisku i jego funkcjonowaniu
 Podział administracyjny kraju
A A A


Spis dokumentów:
1. UCHWAŁA NR II/6/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości stawku podatku od nieruchomości
2. UCHWAŁA NR II/7/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
3. UCHWAŁA NR II/8/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
4. UCHWAŁA NR III/17/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015
5. UCHWAŁA NR IV/25/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
6. UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ocłirony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
7. UCHWAŁA NR IV/32/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 05 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
8. UCHWAŁA NR V/35/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie utworzenia na obszarze gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
9. UCHWAŁA NR V/36/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/98/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 lutego 2012 r, w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
10. UCHWAŁA NR V/37/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ryjewo
11. UCHWAŁA NR VII/41/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014
12. UCHWAŁA Nr VII/43/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Ryjewo ze środków pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
13. UCHWAŁA NR VIII/46/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego planowanego na dzień 6 września 2015 r.
14. UCHWAŁA NR VIII/50/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 01 lipca 2015 r. w sprawie zmiany UCHWAŁA Nr VII/43/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy Ryjewo ze środków pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony
15. UCHWAŁA NR IX/51/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 września 2015 r. w sprawie utworzenia na obszarze gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
16. UCHWAŁA NR IX/53/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 września 2015 r. w sprawie dokonania zmiany treści załącznika do Uchwały Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 października 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego , funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowei godziny dorażnych zastępstw.
17. UCHWAŁA NR X/57/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/43/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ryjewo ze Srodków pochodzących z dotacji Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy
18. UCHWAŁA NR X/58/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ryjewo na lata 2015 - 2019
19. UCHWAŁA NR X/59/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 października 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia trzeciego i kolejnego dziecka
20. UCHWAŁA NR XI/61/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
21. UCHWAŁA NR 62/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwły Nr VII/43/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielenia dofinansowaniado prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położaonych na obszarze Gminy Ryjewo ze środków pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy
22. UCHWAŁA NR XII/69/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
23. UCHWAŁA NR 70/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
24. UCHWAŁA NR XII/71/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji oraz załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
25. UCHWAŁA NR XIII/77/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
26. UCHWAŁA NR XIII/80/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedzkoli na oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
27. UCHWAŁA NR XIII/84/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 r.
28. UCHWAŁA NR XIV/87/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu Gminy Ryjewo
29. . UCHWAŁA NR XIV/88/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punków każdemu kryterium.
30. UCHWAŁA NR XIV/89/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum oraz gminazjum z oddziałami sportowymi dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum , określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punków każdemu kryterium.
31. UCHWAŁA NR XV/93/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/43/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ryjewo ze środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW.
32. UCHWAŁA NR XV/94/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XiV/89/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy klasy gimnazjum z oddziałami sportowymi dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania licz
33. UCHWAŁA NR XV/95/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Miastem i Gminą Prabuty, a Gminą Ryjewo w sprawie określenia wzajemnych zobowiązań Miasta i Gminy Prabuty i Gminy Ryjewo w sprawie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Trzciano - Laskowice".
34. UCHWAŁA NR XV/96/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia woli na zawarcie przez Gminę Ryjewo porozumienia o partnerstwie z Gminą Kwidzyn, Miastem i Gminą Prabuty oraz Miastem Kwidzyn w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn."Pomorskie Szlaki Kajakowe-Liwą w nieznane"
35. UCHWAŁA NR XVII/108/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonaniem budżetu Gminy Ryjewo za rok 2015
36. UCHWAŁA NR XVII/111/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ryjewo
37. Uchwała nr XVIII/112/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmiany treści załącznika do Uchwały Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz wysokości i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
38. Uchwała nr XVIII/114/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gminy Ryjewo na lata 2016 - 2026
39. Uchwała NR XVIII/115/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w treści załącznika do uchwały Nr XXIV/158/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
40. Uchwała NR XVIII/116/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki opłaty
41. Uchwała NR XVIII/117/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawieokreślenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
42. Uchwała NR XVIII/118/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenia wynagrodzenia inkaso.
43. Uchwała NR XVIII/119/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw gminy Ryjewo w sprawie nadania statutów sołectwa
44. Uchwała Nr XIX/125/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wsparcia edukacji uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo
45. UCHWAŁA NR XIX/126/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ryjewo
46. UCHWAŁA NR XIX/127/16 Rady Gminy Ryjewoz dnia 7 września 2016 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczenią opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
47. UCHWAŁA NR XX/131/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany treści § 2 ust. 5 załącznika Nr 1 do Uchwały NR XIV/97/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ryjewo na lata 2012-2016”
48. UCHWAŁA NR XXI/135/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Ryjewo Nr XXXV/274/06 z dnia 26 kwietnia 2006 r.oraz Uchwały Rady Gminy Nr XIII/92/07 z dnia 26 września 2007 r.
49. UCHWAŁA NR XXI/136/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Barcice
50. UCHWAŁA NR XXI/137/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Benowo
51. UCHWAŁA NR XXI/138/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Borowy Młyn
52. UCHWAŁA NR XXI/139/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jałowiec
53. UCHWAŁA NR XXI/140/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jarzębina
54. UCHWAŁA NR XXI/141/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mątowskie Pastwiska
55. UCHWAŁA NR XXI/142/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pułkowice
56. UCHWAŁA NR XXI/144/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ryjewie
57. UCHWAŁA NR XXI/145/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Straszewie
58. UCHWAŁA NR XXI/146/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Trzciano
59. UCHWAŁA NR XXI/147/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Watkowice
60. UCHWAŁA NR XXII/150/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji oraz załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
61. UCHWAŁA NR XXII/151/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
62. UCHWAŁA NR XXII/152/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
63. UCHWAŁA NR XXIII/159/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia dla Gminy Ryjewo liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu jak i poza miejscem sprzedaży
64. UCHWAŁA NR XXIII/167/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na rok 2017
65. UCHWAŁA NR XXV/176/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Ryjewo dla niepublicznych przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli nieprawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
66. UCHWAŁA NR XXV/178/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej poprzez likwidację kotłów opalanych węgłem łub koksem w ramach konkursu „Czyste Powietrze Gminy Ryjewo" (edycja 2017).
67. UCHWAŁA NR XXVI/180/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
68. UCHWAŁA NR XXVI/181/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Ryjewo
69. UCHWAŁA NR XXVI/182/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych oraz klas IV oddziałów sportowych dla których organem prowadzącym jest gmina Ryjewo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punków każdemu kryterium
70. UCHWAŁA NR XXVII/188/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 Icwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę Ryjewo oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci w wieku do lat 5
71. UCHWAŁA NR XXVII/189/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
72. UCHWAŁA NR XXVII/192/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ryjewo na lata 2017-2021"
73. UCHWAŁA NR XXVIII/193/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ryjewo za rok 2016
74. UCHWAŁA NR XXVIII/196/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ryjewo.
75. UCHWAŁA NR XXXI/210/07 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Ryjewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ryjewie
76. UCHWAŁA NR XXXI/211/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Straszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Straszewie
77. UCHWAŁA NR XXXI/212/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ryjewo lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
78. UCHWAŁA NR XXXI/213/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/126/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ryjewo
79. UCHWAŁA NR XXXI/214/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXVII/189/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
80. UCHWAŁA NR XXXII/217/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Prpogramu udzielania stypendiów dla najlepszych uczniów i studentów Gminy Ryjewo w celu wspierania edukkacji młodzieży, zamieszkałej na terenie Gminy Ryjewo
81. UCHWAŁA NR XXXII/218/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu przyznawania nagród za osiągnięte wyniki sportowe
82. UCHWAŁA NR XXXII/219/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 października 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościelep.w. BŁ. Michała Kozala w Ryjewie, zabytku wpisanego do rejestru zabytków
83. UCHWAŁA NR XXXII/220/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXXI/210/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Ryjewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ryjewie
84. UCHWAŁA NR XXXII/221/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmany UCHWAŁY NR XXXI/211/17 RADY GMINY RYJEWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Straszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Straszewie
85. UCHWAŁA NR XXXII/222/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 października 2017 r. sprawie zmiany UCHWAŁA NR XXIII/167/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na rok 2017
86. UCHWAŁA NR XXXII/223/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 października 2017 r. sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXIII/166/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2017 - 2027
87. UCHWAŁA NR XXXIII/225/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia Lokalnego Programu udzielenia stypendium dla najlepszych uczniów i studentów Gminy Ryjewo w celu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży, zmieszkałej na terenie gminy Ryjewo
88. UCHWAŁA NR XXXIII/227/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Ryjewo
89. UCHWAŁA NR XXXIII/229/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wysokości podatku od nieruchomości
90. UCHWAŁA NR XXXIV/234/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo
91. UCHWAŁA NR XXXIV/244/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na rok 2018
92. UCHWAŁA nr XXX/245/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscoowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych: Ryjewo, Straszewo, Pułkowice
93. UCHWAŁA NR XXX/246/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę Ryjewo oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
94. UCHWAŁA NR XXX/247/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedzkolnego, dla których Gmina Ryjewo jest organem rejestrującym.
95. UCHWAŁA NR XXX/248/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej przez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem w ramach konkursu "Czyste Powietrze Gminy Ryjewo" (edycja 2018)
96. UCHWAŁA NR XXX/249/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Ryjewo
97. UCHWAŁA NR XXX/250/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXXIV/244/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
98. UCHWAŁA NR XXX/251/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/243/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2018-2027
99. UCHWAŁA NR XXXVI/252/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ryjewo na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
100. UCHWAŁA NR XXXVI/254/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 marca 2018 r.w sprawie przyjęcia lkalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Ryjewo
101. UCHWAŁA NR XXXVII/256/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/252/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ryjewo na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
102. UCHWAŁA NR XXXVII/257/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ryjewo na stałe obwody głosowania
103. UCHWAŁA NR XXXVII/258/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Borowy Młyn
104. UCHWAŁA NR XXXVIII/260/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielenia dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na obszarze gminy Ryjewo ze środków pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
105. UCHWAŁA NR XXXIX/261/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ryjewo za rok 2017
106. UCHWAŁA NR XXXIX/263/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
107. UCHWAŁA NR XXXIX/264/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
108. UCHWAŁA NR XI/270/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycja poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Ryjewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
109. UCHWAŁA NR XI/271/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy o charakterz socjalny dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ryjewo.
110. UCHWAŁA NR XLI/275/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów Wójta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
111. UCHWAŁA NR XLI/276/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie
112. UCHWAŁA NR XLI/277/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
113. UCHWAŁA NR XLI/278/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
114. UCHWAŁA NR XLI/279/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XL/271/18 z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ryjewo.
115. UCHWAŁA NR XLI/281/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ryjewo ze środków własnych.
116. UCHWAŁA NR XLI/287/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 września 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w treści załącznika do Uchwały Nr XXXIX/264/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godz
117. UCHWAŁA Nr XLIII/291/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 3 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ryjewo.
118. UCHWAŁA Nr XLIII/292/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

Ilość odwiedzin: 4031
Nazwa dokumentu: Kadencja 2014 - 2018
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Szydłak
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Szydłak
Osoba, która wprowadzała dane: Maria Szydłak
Data udostępnienia informacji: 2014-12-08 14:13:26
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-08 14:13:58

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner