Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

I Skład Osobowy Komisji Rewizyjnej:

 1. Pan Radny Marek Górecki – Przewodniczący Komisji
 2. Pan Radny Stanisław Wojtaś - Wiceprzeodniczący Komisji
 3. Pan Radny Artur Orłowski
 4. Pan Radny Kamil Dominik

Do przedmiotu działania Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

1) kontrola działalności wójta,

2) kontrola działalności gminnych jednostek organizacyjnych,

3) przeprowadzenie na polecenie Rady postepowania wyjaśniającego w sprawach dotyczących jej wewnętrznej działalności,

4) opiniowanie wykonania budżetu gminy,

5) występowanie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium wójtowi,

6) wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Gminy w zakresie kontroli.

 

 

II Skład Osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Pan Radny Artur Orłowski – Przewodniczący Komisji
 2. Pan Radny Stanisław Wojtaś
 3. Pan Radny Aleksander Grochowski
 4. Pan Radny Marek Ligęza

Do zakresu działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy rozpatrywanie, o ile nie podlegają one rozpatrzeniu na podstawie innych przepisów:

1) skarg na działanie wójta i gminnych jednostek organizacyjnych w szczególności zaniedbań lub nienależytego wykonywania zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenia praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw,

2) wniosków składanych przez obywateli w szczególności w sprawach ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności;

3) petycji składanych przez obywateli w zakresie żądania w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony
w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

 

III Skład Osobowy Komisji ds. Budżetu, Rozwoju Gminy i Bezpieczeństwa Publicznego:

 1. Pan Radny Zbigniew Reducha – Przewodniczący Komisji
 2. Pan Radny Tomasz Chojnacki - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Pan Radny Piotr Rutkowski
 4. Pani Radna Barbara Wolak
 5. Pan Radny Marek Górecki
 6. Pan Radny Bogdan Barcik
 7. Pan Radny Kazimierz Zima

Do przedmiotu działania Komisji do Spraw Budżetu, Rozwoju Gminy i Bezpieczeństwa Publicznego należy w szczególności:

1) gospodarka finansowa gminy,

2) monitorowanie realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy,

3) zagospodarowanie przestrzenne gminy,

4) realizacja inwestycji infrastrukturalnych,

5) promocja gminy,

6) bezpieczeństwo publiczne,

7) ochrona przeciwpożarowa,

8) współdziałanie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

 

 

IV Skład Osobowy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług:

 1. Pan Radny Ryszard Patzwald – Przewodniczący Komisji
 2. Pan Radny Kamil Dominik - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Pan Radny Marek Ligęza
 4. Pan Radny Artur Orłowski

Do przedmiotu działania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług należy w szczególności:

1) rolnictwo,

2) ochrona środowiska i gospodarka wodna,

3) wodociągi i zaopatrzenie w wodę,

4) kanalizacja i urządzenia sanitarne,

5) utrzymanie dróg,

6) gospodarka mieszkaniowa,

7) gospodarowanie mieniem komunalnym.

 

 

V Skład Osobowy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych:

 1. Pani Radna Bernadeta Łukaszewska – Przewodnicząca Komisji
 2. Pan Radny Stanisław Wojtaś - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Pan Radny Piotr Łęgowski
 4. Pan Radny Marek Ligęza
 5. Pan Radny Aleksander Grochowski
 6. Pan Radny Piotr Rutkowski

 

Do przedmiotu działania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych należy w szczególności:

1) szkolnictwo i wychowanie przedszkolne,

2) działalność kulturalna i promowanie walorów kulturowych gminy,

3) działalność biblioteczna,

4) działania na rzecz rozwoju turystyki i agroturystyki,

5) działania na rzecz rozwoju sportu i rekreacji,

6) ochrona zdrowia i pomoc społeczna,

7) sprawy zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,

8) przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym w życiu społecznym.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 2744
Podmiot udostępniający: BIP Ryjewo
Nazwa dokumentu: KOMISJE RADY I JEJ SKŁAD
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Iwaniec
Osoba, która udostępnia informację: Katarzyna Iwaniec
Data wytworzenia informacji: 25.02.2021 11:20:54
Data udostępnienia informacji: 18.03.2021 10:45:08
Data ostatniej aktualizacji: 31.03.2022 09:14:39
Rejestr zmian