Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących Archiwum BIP
  Urząd Gminy Ryjewo
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje Ogólne
plus RODO
minus INFORMACJA DOTYCZĄCA UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
plus TARYFY
plus Sołectwa
minus Charakterystyka
plus Informacje nieudostępnione w BIP
plus Zasady udostępniania informacji publicznej - Ponowne wykorzystywanie
plus Rejestry Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
plus Organizacje pozarządowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Raport o stanie gminy
 Urząd Gminy
plus Kierownictwo
plus Regulamin organizacyjny
plus Struktura organizacyjna po 1.02.2013
plus Załatwianie spraw
plus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Nabór na stanowiska pracy
plus Kontrole
plus Petycje
minus Zgromadzenia publiczne
minus Centralny Rejestr Umów
 Rada Gminy
plus Komisje Rady
plus Skład osobowy Rady
plus Oświadczenia majątkowe
plus Terminarz posiedzeń komisji
plus Protokoły z komisji
plus Sesje
plus Protokoły z sesji
plus Transmisje z sesji
plus Interpelacje radnych kadencja 2018 - 2023
 Prawo lokalne
plus Prawo miejscowe
plus Statut Gminy Ryjewo
plus Uchwały Rady
minus Zarządzenia Wójta
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   minus 2017
      minus ZARZĄDZENIE NR 1/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 02 stycznia 2017 roku w sprawie zmian do zarządzenia Nr 36/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie nadania Regulaminu Urzędu Gminy w Ryjewie
      minus ZARZĄDZENIE NR 2/17 Wojta Gminy Ryjewo z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Ryjewie do załatwiania spraw i podpisywania dokumentów w imieniu Wójta Gminy
      minus ZARZĄDZENIE NR 3/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 2 stycznia 2017 rokuw sprawie zmian w budżecie na rok 2017
      minus ZARZĄDZENIE NR 4/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia - Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Ryjewie - Panu Adamowi Mączyńskiemu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wynikających z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
      minus ZARZĄDZENIE NR 5/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia - na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie - Pani Beaty Koczara pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wynikających z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" z wyłączeniem wydawania decyzji
      minus ZARZĄDZENIE NR 6/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia - na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie - Pani Karoliny Werra pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Ryjewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wynikających z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin " Za życia" z wyłączeniem z wydawaniem decyzji
      minus ZARZĄDZENIE NR 7/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 3 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej uprawnionej do wyłonienia ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2017
      minus ZARZĄDZENIE NR 9/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu pn. "Dostarczenie autorskiego programu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół w Gminie Ryjewow ramach projektu "Pasjonaci nauki" - program wsparcia dla szkół z Gminy Ryjewo.
      minus ZARZĄDZENIE NR 8/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
      minus ZARZĄDZENIE NR 10/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
      minus ZARZĄDZENIE NR 11/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednosce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami dla Gminy Ryjewo
      minus ZARZĄDZENIE NR 12/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXIII/166/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2017 - 2027
      minus ZARZĄDZENIE NR 13/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz lokale socjalne wchodzoce w skład zasobu gminy Ryjewo
      minus ZARZĄDZENIE NR 14/17 W ójta Gminy Ryjewo z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
      minus ZARZĄDZENIE NR 15/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Doposażenie pracowni przedmiotowych szkół w Gminie Ryjewo w ramach projektu „Pasjonaci nauki” – program wsparcia dla szkół z Gminy Ryjewo
      minus ZARZĄDZENIE NR 16/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie
      minus ZARZĄDZENIE Nr 17/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 marca z 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
      minus ZARZĄDZENIE NR 18/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
      minus ZARZĄDZENIE NR 19/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonegona Budowę, przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach oraz przebudowa i modernizacja 6 przepompowni ścieków polegająca na budowie tłoczni ścieków na terenie miejscowości Ryjewo w ramach zadania: „Budowa, przebudowa i moderniz
      minus ZARZĄDZENIE NR 20/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany zapisów w Zarządzeniu Nr 17/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie.
      minus ZARZĄDZENIE NR 21/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
      minus ZARZĄDZENIE NR 22/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo
      minus ZARZĄDZENIE NR 23/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
      minus ZARZĄDZENIE NR 24/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/166/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027
      minus ZARZĄDZENIE NR 25/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
      minus ZARZĄDZENIE NR 26/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonegona Budowę, przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach oraz przebudowa i modernizacja 6 przepompowni ścieków polegająca na budowie tłoczni ścieków na terenie miejscowości Ryjewo
      minus ZARZĄDZENIE Nr 27/2017 Wójta Gminy Ryjewo zdnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
      minus ZARZĄDZENIE NR 28/17 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty Inspektor nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Budowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach oraz przebudowa i modernizacja 6 przepompowni ścieków polegająca na budowie tłoczni ścieków na terenie miejscowości Ryjewo w ramach zadania: „Budowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach, gm. Ryjewo o
      minus ZARZĄDZENIE Nr 29/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 36/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ryjewie.
      minus ZARZĄDZENIE NR 30/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
      minus ZARZĄDZENIE NR 31/17 Wojta Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do wyłonienia ofert z zakresu realizacji zadń pożytku publicznego w ramach regrantingu na 2017
      minus ZARZĄDZENIE Nr 32/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/12 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i urządzeń eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ryjewo.
      minus ZARZĄDZENIE NR 33/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Zarządzeniu Nr 28/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty Inspektor nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Budowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach oraz przebudowa i modernizacja 6 przepompowni ścieków polegająca na budowie tłoczni ścieków na terenie miejscowoś
      minus ZARZĄDZENIE NR 34/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 08 maja 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/166/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2017-2027. w sprawie
      minus ZARZĄDZENIE Nr 35/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 maja 2017 w sprawie: ogłoszenia otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych w ramach konkursu zamkniętego Nr POWR.02.18.00-IP.01-00-002/17 w ramach I I Osi Priorytetowej - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014 - 2020.
      minus ZARZĄDZENIE Nr 36/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 maja 2017 w sprawie: powołania Komisji ds. oceny złożonycłi ofert na wybór partnera spoza selctora finansów publicznycli w ramach konkursu zamkniętego Nr POWR.02.18.00- IP.01-00-002/17 w ramach I I Osi Priorytetowej - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014 - 2020.
      minus ZARZĄDZENIE Nr 37/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/166/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2017-2027.
      minus ZARZĄDZENIE Nr 38/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia - na wnioseli Kierownika Gminnego Ośrodita Pomocy Społecznej w Ryjewie - Pani Beaty Koczara pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust.l ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w
      minus ZARZĄDZENIENr 39/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
      minus ZARZĄDZENIE Nr 40/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa dróg gminnych ul. Wiejskiej i Przejazdowej
      minus ZARZĄDZENIENr 41/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 3l maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
      minus ZARZĄDZENIE Nr 42/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 maja 2017r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie
      minus ZARZĄDZENIE Nr 44/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 czerwca 2017r. w sprawie wprowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Gminy w Ryjewie.
      minus ZARZĄDZENIE Nr 43/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych
      minus ZARZĄDZENIE NR 45/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetrgowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na Termomodernizacj budynków użyteczności publicznej w Gminie Ryjewo
      minus ZARZĄDZENIE NR 46/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 2 czerwca 2017r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2017"
      minus ZARZĄDZENIENr 47/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
      minus ZARZĄDZENIE Nr 48/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
      minus ZARZĄDZENIE NR 49/17 Wójta Gminy Ryjewo - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 14 czerwca 2017 roku. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gnninnego kompleksowego ćwiczenia zgrywającego obrony cywilnej nt. „Realizacja zadań związanych z ochroną ludności w przypadku wystąpienia zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych"
      minus ZARZĄDZENIE Nr 50/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia treści regulaminu organizacyjnego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
      minus ZARZĄDZENIE NR 51/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 22 czerwca 2017 r w sprawie odpłatności za wynajem miejsc pod stoiska handlowe, gastronomiczne i kulturalno – rozrywkowe na sprzedaż w okresie trwania imprezy kulturalno – rozrywkowej pod nazwą „Dni Ryjewa” odbywającej się w dniach od 8 - 9 lipca 2017 r.
      minus ZARZĄDZENIENr 52/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
      minus ZARZĄDZENIE Nr 53/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie upoważnienia - na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie - Pani Karoliny Werra pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wychowawczych
      minus ZARZĄDZENIENr 54/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
      minus ZARZĄDZENIE NR 55/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:Inspektor nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ryjewo
      minus ZARZĄDZENIE Nr 56/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
      minus ZARZĄDZENIE Nr 57/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/166/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2017-2027.
      minus ZARZĄDZENIE NR 58/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
      minus ZARZĄDZENIE NR 59/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
      minus ZARZĄDZENIE NR 60/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
      minus ZARZĄDZENIE NR 61/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Społecznej Komisji Mieszkaniowej Gminy Ryjewo i nadania jej regulaminu działania
      minus ZARZĄDZENIE NR 62/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu publicznego ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
      minus ZARZĄDZENIE NR 63/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
      minus ZARZĄDZENIE NR 64/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Ryjewie do poświadczania - na żądanie strony - odpisu dokumentu z oryginałem w ramach prowadzonego postępowania
      minus ZARZĄDZENIE NR 65/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : Przebudowę drogi gminnej G108 Trzciano - Laskowice - Etap I
      minus ZARZĄDZENIE NR 66/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług przewozowych na terenie gminy Ryjewo w ramach komunikacji regularnej na podstawie zakupionych biletów miesięcznych szkolnych w okresie od 04 września 2017 do 28 czerwca 2019 r.
      minus ZARZĄDZENIE NR 67/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania środków finansowych w formie nagrody pieniężnej w ramach uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo
      minus ZARZĄDZENIE NR 68/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania środków finansowych w formie nagrody pieniężnej w ramach uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo
      minus ZARZĄDZENIE NR 69/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji ds ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w budynkach gospodarczych spowodowanych przez nawałnicę
      minus ZARZĄDZENIE Nr 70/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 sierpnia 2017 w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
      minus ZARZĄDZENIE NR 71/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
      minus Zarządzenie Nr 72/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Ryjewie do poświadczania - na żądanie strony - odpisu dokumentu z oryginałem w ramach prowadzonego postępowania
      minus ZARZĄDZENIE Nr 73/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie przeznaczenia do oddania nieruchomości w dzierżawę bezprzetargowo na okres 3 lat
      minus ZARZĄDZENIE NR 74/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany ZARZĄDZENIE Nr 43/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych
      minus ZARZĄDZENIE NR 75/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 września 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dot. Zakupu doposażenia dla szkoły - narzędzia i infrastruktura TIK oraz elektryczny sprzęt pomocniczy dla szkół w Gminy Ryjewo w ramach projektu "Pasjonaci nauki - program wsparcia dla szkół z Gminy Ryjewo."
      minus Zarządzenie nr 76/17 Wójta Gminy Ryjewo – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Ryjewo z dnia 1 września 2017 r. w sprawie udziału w ćwiczeniu obronnym pn. „Kryzys 2017” organizowanym przez Starostę Kwidzyńskiego.
      minus ZARZĄDZENIE NR 77/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 września 2017 r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
      minus ZARZĄDZENIE Nr 78/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 7 września 2017 roku w sprawie ustalenia sposobu wyliczania wskaźnika proporcji sprzedaży i prewskaźnika proporcji dotyczących rozliczania podatku VAT w Urzędzie Gminy w Ryjewie w 2017 roku
      minus ZARZĄDZENIE Nr 79/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 7 września 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2017 r - "Wyprawka Szkolna".
      minus ZARZĄDZENIE NR 80/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zamian w budżecie gminy na rok 2017
      minus ZARZĄDZENIE NR 81/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 września 2017 w sprawie wprowadzenia Gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Gminy Ryjewo
      minus Zarządzenie Nr 82/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. księdza Władysława Demskiego w Straszewie od roku szkolnego 2017/2018 wyłącznie w formie elektronicznej
      minus ZARZĄDZENIE Nr 83/2017 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2017 r. w sprawie umorzenia zaległych należności za czynsz po zmarłym najemcy
      minus ZARZĄDZENIE Nr 84/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
      minus ZARZĄDZENIE Nr 85/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 2 października 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Ryjewie do poświadczania - na żądanie strony - odpisu dokumentu z oryginałem w ramach prowadzonego postępowania zmienionego zarządzeniem Nr 72/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2017 roku
      minus ZARZĄDZENIE NR 86/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
      minus Zarządzenie Nr 87/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 października 2017 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy
      minus ZARZĄDZENIE Nr 88/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Ryjewo dla najlepszych uczniów i studentów
      minus ZARZĄDZENIE NR 89/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 16 października 2017 w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
      minus ZARZĄDZENIE NR 90/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminy
      minus ZARZĄDZENIE NR 91/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy
      minus ZARZĄDZENIE NR 92/17 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
      minus ZARZĄDZENIE NR 93/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
      minus ZARZĄDZENIE NR 94/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 25 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej ofertty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi gminnej G108 Trzciano - Laskowice Etap I
      minus ZARZĄDZENIE NR 95/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu plastycznego pn. "Czyste powietrze Gminy Ryjewo"
      minus ZARZĄDZENIE Nr 96/17 Wojta Gminy Ryjewo z dnia 31 pazdziemika 2017 r. w sprawie aktualizacji wysokosci podstawowej kwoty rocznej dotacji dla niepublicznych przedszkoli obowiązującą od dnia 1 listopada 2017 r.
      minus ZARZĄDZENIE 97/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
      minus ZARZĄDZENIE NR 98/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 listopada 2017 r w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2018-2027 organowi stanowiącemu
      minus ZARZĄDZENIE NR 99/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Ryjewo na rok 2018
      minus ZARZĄDZENIE NR 100/17 z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
      minus ZARZĄDZENIE Nr 101/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
      minus ZARZĄDZENIE NR 102/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie gminy
      minus ZARZĄDZENIE NR 103/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
      minus ZARZĄDZENIENr 104/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
      minus ZARZĄDZENIE NR 105/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa budynku piłkarskiego w Ryjewie
      minus ZARZĄDZENIE NR 106/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie powołsnia Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa w celu ograniczenia zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla, Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Ryjewo
      minus Zarządzenie Nr 107/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 grudnia 2017 w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej znajdującej się w magazynie Urzędu Gminy w Ryjewie
      minus ZARZĄDZENIENr 108/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
      minus ZARZĄDZENIE Nr 109/17 Wójta Gminy z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
      minus ZARZĄDZENIE NR 110/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany treści Zarządzenia Nr 103/17 Wójta gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2017 r. dotyczącego zmianu składu Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryjewo
      minus ZARZĄDZENIE NR 111/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokosci 1.260.431,00 zł
      minus ZARZĄDZENIE NR 112/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
      minus ZARZĄDZENIE NR 113/17 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian do ZARZĄDZENIA NR 36/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ryjewo
      minus ZARZĄDZENIE NR 114/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
      minus ZARZĄDZENIE NR 115/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany ZARZĄDZENIE NR 64/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Ryjewie do poświadczania - na żądanie strony - odpisu dokumentu z oryginałem w ramach prowadzonego postępowania zmienionego Zarządzeniem Nr 72/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2017 r.
      minus ZARZĄDZENIE Nr 116/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
      minus ZARZĄDZENIE NR 117/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia ZARZĄDZENIE Nr 49/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Ryjewie do załatwiania spraw i podpisywania dokumentów w imieniu Wójta Gminy.
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
plus Plany, Programy , Strategie
 Wybory
plus Prezydenckie
plus do Sejmu i Senatu
plus do Parlamentu Europejskiego
plus Samorządowe
plus Wybory uzupełniające
plus Referendum
 Zamówienia publiczne
plus Roczny plan zamówień
plus Przetargi
plus Ogłoszenia o wyniku postępowania
plus Ogłoszenia, konkursy
plus NIERUCHOMOŚCI
 Finanse
plus Budżet
plus Podatki i opłaty
plus Majątek gminy
plus Sprawozdania
plus Informacje o pomocy publicznej
plus Informacje o długu publicznym
plus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
 Ochrona Środowiska
plus Informacja o środowisku i jego funkcjonowaniu
 Podział administracyjny kraju
A A A


Prawo lokalne > Zarządzenia Wójta > 2017

Spis dokumentów:
1. ZARZĄDZENIE NR 1/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 02 stycznia 2017 roku w sprawie zmian do zarządzenia Nr 36/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie nadania Regulaminu Urzędu Gminy w Ryjewie
2. ZARZĄDZENIE NR 2/17 Wojta Gminy Ryjewo z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Ryjewie do załatwiania spraw i podpisywania dokumentów w imieniu Wójta Gminy
3. ZARZĄDZENIE NR 3/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 2 stycznia 2017 rokuw sprawie zmian w budżecie na rok 2017
4. ZARZĄDZENIE NR 4/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia - Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Ryjewie - Panu Adamowi Mączyńskiemu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wynikających z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
5. ZARZĄDZENIE NR 5/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia - na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie - Pani Beaty Koczara pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wynikających z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" z wyłączeniem wydawania decyzji
6. ZARZĄDZENIE NR 6/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia - na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie - Pani Karoliny Werra pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Ryjewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wynikających z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin " Za życia" z wyłączeniem z wydawaniem decyzji
7. ZARZĄDZENIE NR 7/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 3 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej uprawnionej do wyłonienia ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2017
8. ZARZĄDZENIE NR 9/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu pn. "Dostarczenie autorskiego programu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół w Gminie Ryjewow ramach projektu "Pasjonaci nauki" - program wsparcia dla szkół z Gminy Ryjewo.
9. ZARZĄDZENIE NR 8/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
10. ZARZĄDZENIE NR 10/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
11. ZARZĄDZENIE NR 11/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednosce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami dla Gminy Ryjewo
12. ZARZĄDZENIE NR 12/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXIII/166/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2017 - 2027
13. ZARZĄDZENIE NR 13/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz lokale socjalne wchodzoce w skład zasobu gminy Ryjewo
14. ZARZĄDZENIE NR 14/17 W ójta Gminy Ryjewo z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
15. ZARZĄDZENIE NR 15/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Doposażenie pracowni przedmiotowych szkół w Gminie Ryjewo w ramach projektu „Pasjonaci nauki” – program wsparcia dla szkół z Gminy Ryjewo
16. ZARZĄDZENIE NR 16/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie
17. ZARZĄDZENIE Nr 17/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 marca z 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
18. ZARZĄDZENIE NR 18/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
19. ZARZĄDZENIE NR 19/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonegona Budowę, przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach oraz przebudowa i modernizacja 6 przepompowni ścieków polegająca na budowie tłoczni ścieków na terenie miejscowości Ryjewo w ramach zadania: „Budowa, przebudowa i moderniz
20. ZARZĄDZENIE NR 20/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany zapisów w Zarządzeniu Nr 17/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie.
21. ZARZĄDZENIE NR 21/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
22. ZARZĄDZENIE NR 22/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo
23. ZARZĄDZENIE NR 23/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
24. ZARZĄDZENIE NR 24/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/166/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027
25. ZARZĄDZENIE NR 25/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
26. ZARZĄDZENIE NR 26/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonegona Budowę, przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach oraz przebudowa i modernizacja 6 przepompowni ścieków polegająca na budowie tłoczni ścieków na terenie miejscowości Ryjewo
27. ZARZĄDZENIE Nr 27/2017 Wójta Gminy Ryjewo zdnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
28. ZARZĄDZENIE NR 28/17 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty Inspektor nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Budowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach oraz przebudowa i modernizacja 6 przepompowni ścieków polegająca na budowie tłoczni ścieków na terenie miejscowości Ryjewo w ramach zadania: „Budowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach, gm. Ryjewo o
29. ZARZĄDZENIE Nr 29/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 36/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ryjewie.
30. ZARZĄDZENIE NR 30/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
31. ZARZĄDZENIE NR 31/17 Wojta Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do wyłonienia ofert z zakresu realizacji zadń pożytku publicznego w ramach regrantingu na 2017
32. ZARZĄDZENIE Nr 32/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/12 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i urządzeń eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ryjewo.
33. ZARZĄDZENIE NR 33/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Zarządzeniu Nr 28/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty Inspektor nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Budowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach oraz przebudowa i modernizacja 6 przepompowni ścieków polegająca na budowie tłoczni ścieków na terenie miejscowoś
34. ZARZĄDZENIE NR 34/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 08 maja 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/166/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2017-2027. w sprawie
35. ZARZĄDZENIE Nr 35/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 maja 2017 w sprawie: ogłoszenia otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych w ramach konkursu zamkniętego Nr POWR.02.18.00-IP.01-00-002/17 w ramach I I Osi Priorytetowej - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014 - 2020.
36. ZARZĄDZENIE Nr 36/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 maja 2017 w sprawie: powołania Komisji ds. oceny złożonycłi ofert na wybór partnera spoza selctora finansów publicznycli w ramach konkursu zamkniętego Nr POWR.02.18.00- IP.01-00-002/17 w ramach I I Osi Priorytetowej - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014 - 2020.
37. ZARZĄDZENIE Nr 37/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/166/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2017-2027.
38. ZARZĄDZENIE Nr 38/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia - na wnioseli Kierownika Gminnego Ośrodita Pomocy Społecznej w Ryjewie - Pani Beaty Koczara pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust.l ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w
39. ZARZĄDZENIENr 39/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
40. ZARZĄDZENIE Nr 40/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa dróg gminnych ul. Wiejskiej i Przejazdowej
41. ZARZĄDZENIENr 41/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 3l maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
42. ZARZĄDZENIE Nr 42/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 maja 2017r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie
43. ZARZĄDZENIE Nr 44/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 czerwca 2017r. w sprawie wprowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Gminy w Ryjewie.
44. ZARZĄDZENIE Nr 43/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych
45. ZARZĄDZENIE NR 45/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetrgowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na Termomodernizacj budynków użyteczności publicznej w Gminie Ryjewo
46. ZARZĄDZENIE NR 46/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 2 czerwca 2017r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2017"
47. ZARZĄDZENIENr 47/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
48. ZARZĄDZENIE Nr 48/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
49. ZARZĄDZENIE NR 49/17 Wójta Gminy Ryjewo - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 14 czerwca 2017 roku. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gnninnego kompleksowego ćwiczenia zgrywającego obrony cywilnej nt. „Realizacja zadań związanych z ochroną ludności w przypadku wystąpienia zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych"
50. ZARZĄDZENIE Nr 50/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia treści regulaminu organizacyjnego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
51. ZARZĄDZENIE NR 51/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 22 czerwca 2017 r w sprawie odpłatności za wynajem miejsc pod stoiska handlowe, gastronomiczne i kulturalno – rozrywkowe na sprzedaż w okresie trwania imprezy kulturalno – rozrywkowej pod nazwą „Dni Ryjewa” odbywającej się w dniach od 8 - 9 lipca 2017 r.
52. ZARZĄDZENIENr 52/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
53. ZARZĄDZENIE Nr 53/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie upoważnienia - na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie - Pani Karoliny Werra pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wychowawczych
54. ZARZĄDZENIENr 54/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
55. ZARZĄDZENIE NR 55/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:Inspektor nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ryjewo
56. ZARZĄDZENIE Nr 56/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
57. ZARZĄDZENIE Nr 57/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/166/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2017-2027.
58. ZARZĄDZENIE NR 58/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
59. ZARZĄDZENIE NR 59/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
60. ZARZĄDZENIE NR 60/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
61. ZARZĄDZENIE NR 61/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Społecznej Komisji Mieszkaniowej Gminy Ryjewo i nadania jej regulaminu działania
62. ZARZĄDZENIE NR 62/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu publicznego ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
63. ZARZĄDZENIE NR 63/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
64. ZARZĄDZENIE NR 64/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Ryjewie do poświadczania - na żądanie strony - odpisu dokumentu z oryginałem w ramach prowadzonego postępowania
65. ZARZĄDZENIE NR 65/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : Przebudowę drogi gminnej G108 Trzciano - Laskowice - Etap I
66. ZARZĄDZENIE NR 66/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług przewozowych na terenie gminy Ryjewo w ramach komunikacji regularnej na podstawie zakupionych biletów miesięcznych szkolnych w okresie od 04 września 2017 do 28 czerwca 2019 r.
67. ZARZĄDZENIE NR 67/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania środków finansowych w formie nagrody pieniężnej w ramach uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo
68. ZARZĄDZENIE NR 68/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania środków finansowych w formie nagrody pieniężnej w ramach uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo
69. ZARZĄDZENIE NR 69/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji ds ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w budynkach gospodarczych spowodowanych przez nawałnicę
70. ZARZĄDZENIE Nr 70/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 sierpnia 2017 w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
71. ZARZĄDZENIE NR 71/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
72. Zarządzenie Nr 72/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Ryjewie do poświadczania - na żądanie strony - odpisu dokumentu z oryginałem w ramach prowadzonego postępowania
73. ZARZĄDZENIE Nr 73/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie przeznaczenia do oddania nieruchomości w dzierżawę bezprzetargowo na okres 3 lat
74. ZARZĄDZENIE NR 74/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany ZARZĄDZENIE Nr 43/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych
75. ZARZĄDZENIE NR 75/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 września 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dot. Zakupu doposażenia dla szkoły - narzędzia i infrastruktura TIK oraz elektryczny sprzęt pomocniczy dla szkół w Gminy Ryjewo w ramach projektu "Pasjonaci nauki - program wsparcia dla szkół z Gminy Ryjewo."
76. Zarządzenie nr 76/17 Wójta Gminy Ryjewo – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Ryjewo z dnia 1 września 2017 r. w sprawie udziału w ćwiczeniu obronnym pn. „Kryzys 2017” organizowanym przez Starostę Kwidzyńskiego.
77. ZARZĄDZENIE NR 77/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 września 2017 r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
78. ZARZĄDZENIE Nr 78/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 7 września 2017 roku w sprawie ustalenia sposobu wyliczania wskaźnika proporcji sprzedaży i prewskaźnika proporcji dotyczących rozliczania podatku VAT w Urzędzie Gminy w Ryjewie w 2017 roku
79. ZARZĄDZENIE Nr 79/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 7 września 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2017 r - "Wyprawka Szkolna".
80. ZARZĄDZENIE NR 80/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zamian w budżecie gminy na rok 2017
81. ZARZĄDZENIE NR 81/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 września 2017 w sprawie wprowadzenia Gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Gminy Ryjewo
82. Zarządzenie Nr 82/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. księdza Władysława Demskiego w Straszewie od roku szkolnego 2017/2018 wyłącznie w formie elektronicznej
83. ZARZĄDZENIE Nr 83/2017 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2017 r. w sprawie umorzenia zaległych należności za czynsz po zmarłym najemcy
84. ZARZĄDZENIE Nr 84/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
85. ZARZĄDZENIE Nr 85/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 2 października 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Ryjewie do poświadczania - na żądanie strony - odpisu dokumentu z oryginałem w ramach prowadzonego postępowania zmienionego zarządzeniem Nr 72/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2017 roku
86. ZARZĄDZENIE NR 86/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
87. Zarządzenie Nr 87/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 października 2017 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy
88. ZARZĄDZENIE Nr 88/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Ryjewo dla najlepszych uczniów i studentów
89. ZARZĄDZENIE NR 89/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 16 października 2017 w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
90. ZARZĄDZENIE NR 90/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminy
91. ZARZĄDZENIE NR 91/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy
92. ZARZĄDZENIE NR 92/17 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
93. ZARZĄDZENIE NR 93/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
94. ZARZĄDZENIE NR 94/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 25 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej ofertty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi gminnej G108 Trzciano - Laskowice Etap I
95. ZARZĄDZENIE NR 95/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu plastycznego pn. "Czyste powietrze Gminy Ryjewo"
96. ZARZĄDZENIE Nr 96/17 Wojta Gminy Ryjewo z dnia 31 pazdziemika 2017 r. w sprawie aktualizacji wysokosci podstawowej kwoty rocznej dotacji dla niepublicznych przedszkoli obowiązującą od dnia 1 listopada 2017 r.
97. ZARZĄDZENIE 97/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
98. ZARZĄDZENIE NR 98/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 listopada 2017 r w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2018-2027 organowi stanowiącemu
99. ZARZĄDZENIE NR 99/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Ryjewo na rok 2018
100. ZARZĄDZENIE NR 100/17 z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
101. ZARZĄDZENIE Nr 101/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
102. ZARZĄDZENIE NR 102/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie gminy
103. ZARZĄDZENIE NR 103/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
104. ZARZĄDZENIENr 104/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
105. ZARZĄDZENIE NR 105/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa budynku piłkarskiego w Ryjewie
106. ZARZĄDZENIE NR 106/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie powołsnia Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa w celu ograniczenia zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla, Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Ryjewo
107. Zarządzenie Nr 107/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 grudnia 2017 w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej znajdującej się w magazynie Urzędu Gminy w Ryjewie
108. ZARZĄDZENIENr 108/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
109. ZARZĄDZENIE Nr 109/17 Wójta Gminy z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
110. ZARZĄDZENIE NR 110/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany treści Zarządzenia Nr 103/17 Wójta gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2017 r. dotyczącego zmianu składu Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryjewo
111. ZARZĄDZENIE NR 111/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokosci 1.260.431,00 zł
112. ZARZĄDZENIE NR 112/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
113. ZARZĄDZENIE NR 113/17 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian do ZARZĄDZENIA NR 36/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ryjewo
114. ZARZĄDZENIE NR 114/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
115. ZARZĄDZENIE NR 115/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany ZARZĄDZENIE NR 64/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Ryjewie do poświadczania - na żądanie strony - odpisu dokumentu z oryginałem w ramach prowadzonego postępowania zmienionego Zarządzeniem Nr 72/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2017 r.
116. ZARZĄDZENIE Nr 116/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
117. ZARZĄDZENIE NR 117/17 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia ZARZĄDZENIE Nr 49/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Ryjewie do załatwiania spraw i podpisywania dokumentów w imieniu Wójta Gminy.

Ilość odwiedzin: 4498
Nazwa dokumentu: 2017
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Szydłak
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Szydłak
Osoba, która wprowadzała dane: Maria Szydłak
Data udostępnienia informacji: 2017-01-09 13:32:13
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-09 13:32:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner