Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących Archiwum BIP
  Urząd Gminy Ryjewo
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje Ogólne
plus RODO
minus INFORMACJA DOTYCZĄCA UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
plus TARYFY
plus Sołectwa
minus Charakterystyka
plus Informacje nieudostępnione w BIP
plus Zasady udostępniania informacji publicznej - Ponowne wykorzystywanie
plus Rejestry Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
plus Organizacje pozarządowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Raport o stanie gminy
plus Powszechny Spis Rolny 2020
 Urząd Gminy
plus Kierownictwo
plus Regulamin organizacyjny
plus Struktura organizacyjna po 1.02.2013
plus Załatwianie spraw
plus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Nabór na stanowiska pracy
plus Kontrole
plus Petycje
minus Zgromadzenia publiczne
minus Centralny Rejestr Umów
 Rada Gminy
plus Komisje Rady
plus Skład osobowy Rady
plus Oświadczenia majątkowe
plus Terminarz posiedzeń komisji
plus Protokoły z komisji
plus Sesje
plus Protokoły z sesji
plus Transmisje z sesji
plus Interpelacje radnych kadencja 2018 - 2023
 Prawo lokalne
plus Prawo miejscowe
plus Statut Gminy Ryjewo
minus Uchwały Rady
   plus 2014
   plus 2013
   plus 2012
   plus 2011
   plus 2010
   plus Kadencja 2014 - 2018
   minus KADENCJA 2018 - 2023
      minus UCHWAŁA NR I/1/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Ryjewo.
      minus UCHWAŁA NR I/2/18 Rady Gminy z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ryjewo.
      minus UCHWAŁA NR I/3/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Ryjewo i określenia przedmiotu ich działania.
      minus UCHWAŁA NR I/4/18 z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Ryjewo.
      minus UCHWAŁA NR I/5/18 Rady gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Ryjewo.
      minus UCHWAŁA NR II/6/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019
      minus UCHWAŁA NR II/7/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie procedury wykonywania injatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców Gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR II/8/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
      minus UCHWAŁA NR II/9/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
      minus UCHWAŁA NR II/10/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ryjewo Pana Sławomira Słupczyńskiego
      minus UCHWAŁA NR II/11/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości zrycałtowanej miesięcznej diety przysługującej sołtysom Gminy Ryjewo z tytułu udziału we wszystkich czynnościach związanych z pracą na rzez Rady Gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR II/12/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR II/13/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/244/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryjewo na 2018 rok
      minus UCHWAŁA NR II/14/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2019 - 2027 organowi stanowiącemu
      minus UCHWAŁA NR III/15/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przejęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ryjewo na 2019 rok.
      minus UCHWAŁA NR III/16/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Posiłek w domu i w szkole’’ na lata 2019-2023.
      minus UCHWAŁA NR III/17/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wie
      minus UCHWAŁA NR III/18/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w domu i w szkole’’ na lata 2019-2023.
      minus UCHWAŁA NR III/19/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele p. w. Bł. Michała Kozala w Ryjewie, zabytku wpisanego do rejestru zabytków.
      minus UCHWAŁA NR III/20/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryjewo na 2019 rok”.
      minus UCHWAŁA NR III/21/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2019-2027.
      minus UCHWAŁA NR III/22/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na 2019 rok.
      minus UCHWAŁA NR III/23/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/244/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na 2019 rok.
      minus UCHWAŁA NR III/24/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/243/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2018-2027.
      minus Uchwała Nr IV/25/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ryjewo oraz planów pracy komisji stałych Rady Gminy Ryjewo na rok 2019
      minus Uchwała Nr IV/26/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
      minus Uchwała Nr IV/27/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Ryjewo
      minus Uchwała NR IV/28/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmiany w treści załącznika do uchwały Nr XXIV/158/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013r. zmienionego uchwałą nr XVIII/115/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016r w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
      minus UCHWAŁA Nr V/29/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2018r., w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Ryjewo.
      minus UCHWAŁA Nr V/30/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę oraz granic ich obwodów na obszarze Gminy Ryjewo.
      minus UCHWAŁA Nr V/31/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 marca 2019 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ryjewo na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026.
      minus UCHWAŁA Nr V/32/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/22/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019.
      minus UCHWAŁA Nr V/33/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2019-2027.
      minus Uchwała Nr VI/34/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia statutów sołectw gminy Ryjewo, ustalonych uchwałami: Nr XXI/136/16, Nr XXI/137/16, Nr XXI/138/16, Nr XXI/139/16, Nr XXI/140/16, Nr XXI/141/16, Nr XXI/142/16, Nr XXI/143/16, Nr XXI/144/16, Nr XXI/145/16, Nr XXI/146/16, Nr XXI/147/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 października 2016r.
      minus Uchwała Nr VI/35/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Ryjewo.
      minus Uchwała Nr VI/36/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 kwietnia 2019 r w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Ryjewo.
      minus Uchwała Nr VI/37/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 kwietnia 2019 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr III/22/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019
      minus Uchwała Nr VII/38/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Ryjewo.
      minus Uchwała Nr VII/39/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ryjewo za rok 2018.
      minus Uchwała VII/40/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo.
      minus Uchwała Nr VII/41/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2019 r.w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
      minus Uchwała Nr VII/42/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2019 r.w sprawie ustalenia stawek dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres jednego roku tj. od dnia 12 czerwca 2019 roku do dnia 11 czerwca 2020 roku.
      minus Uchwała Nr VIII/43/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Ryjewo ze środków budżetu Gminy Ryjewo
      minus Uchwała Nr VIII/44/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
      minus Uchwała Nr VIII/45/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/22/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019.
      minus Uchwała Nr VIII/46/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/21/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2019-2027.
      minus Uchwała Nr IX/47/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 września 2019 roku w sprawie powołania Zespołu mającego przedstawić Radzie opinię o zgłoszonej kandydaturze na ławnika do Sądu Rejonowego w Kwidzynie
      minus Uchwała Nr IX/48/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 września 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele p.w. Bł. Michała Kozala w Ryjewie, zabytku wpisanego do rejestru zabytków.
      minus Uchwała Nr IX/49/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 września 2019 roku w sprawie dokonania zmiany treści załącznika do Uchwały Nr XXXIX/264/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe obliczanie i wypłacanie wynagrodzenia za godziny ponad
      minus Uchwała Nr IX/50/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 września 2019 roku w sprawie dokonania zmiany uchwały Nr XXXV/247/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Ryjewo jest organem rejestrującym.
      minus Uchwała Nr IX/51/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego.
      minus Uchwała Nr IX/52/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+.
      minus Uchwała Nr IX/53/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/22/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019.
      minus Uchwała Nr IX/54/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/21/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2019-2027.
      minus Uchwała Nr X/55/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kwidzynie na kadencję w latach 2020-2023.
      minus Uchwała Nr X/56/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
      minus Uchwała Nr X/57/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Rocznego programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
      minus Uchwała Nr X/58/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika, ul. Grunwaldzka 63, 82-420 Ryjewo.
      minus Uchwała Nr X/59/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracującymi z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo.
      minus Uchwała Nr X/60/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie dokonania zmiany Uchwały Nr XXXV/246/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę Ryjewo oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
      minus Uchwała Nr X/61/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację zadania z zakresu rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego.
      minus Uchwała Nr X/62/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyrażenia woli na zawarcie przez Gminę Ryjewo porozumienia o partnerstwie z LACROIX ELEKTRONICS Sp. z o.o., Gminą Miejską Kwidzyn, Gminą Kwidzyn, Gminą Sadlinki, Gminą Gardeja, Gminą Miejsko-Wiejską Prabuty, SEB-TEAM Edyta Jaworska w celu wspólnej realizacji w latach 2019-2022 projektu pn. „ SZKOŁA BLISKA PRACY”.
      minus Uchwała Nr X/63/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/22/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019.
      minus Uchwała Nr X/64/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/21/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lat 2019-2027.
      minus Uchwała Nr XI/65/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
      minus Uchwała Nr XI/66/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ryjewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
      minus Uchwała Nr XI/67/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
      minus Uchwała Nr XI/68/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo.
      minus Uchwała Nr XI/69/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/22/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019.
      minus Uchwała Nr XII/70/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. Rady Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ryjewo oraz planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Ryjewo na rok 2020.
      minus Uchwała Nr XII/71/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia na rok 2020 Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ryjewo.
      minus Uchwała Nr XII/72/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Ryjewo na rok szkolny 2019/2020.
      minus Uchwała Nr XII/73/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia woli na zawarcie przez Gminę Ryjewo porozumienia o partnerstwie z Gminą Gardeja, Gminą Kwidzyn w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. „ Międzygminne spotkania kulturalno-rekreacyjne powiatu Kwidzyńskiego”.
      minus Uchwała Nr XII/74/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr VI/36/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Ryjewo.
      minus Uchwała Nr XII/75/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/67/19 z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
      minus Uchwała Nr XII/76/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/22/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019
      minus Uchwała Nr XII/77/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/21/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lat 2018-2030.
      minus Uchwała Nr XII/78/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
      minus Uchwała Nr XII/79/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2020-2030
      minus Uchwała Nr XII/80/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na 2020 rok.
      minus UCHWAŁA NR XIII/81/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Ryjewo
      minus Uchwała Nr XIV/82/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryjewo na 2020 rok”.
      minus Uchwała Nr XIV/83/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarka wodną”
      minus Uchwała Nr XIV/84/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ryjewo oraz jej jednostkom organizacyjnym.
      minus Uchwała Nr XV/85/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.
      minus Uchwała Nr XV/86/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/80/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020
      minus Uchwała Nr XVI/87/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek dopłat dla wszystkich taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres jednego roku tj. od dnia 12 czerwca 2020 roku do 11 czerwca 2021 roku
      minus Uchwała Nr XVI/88/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryjewo
      minus Uchwała Nr XVI/89/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Ryjewo oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
      minus Uchwała Nr XVI/90/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
      minus Uchwała Nr XVI/91/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
      minus Uchwała Nr XVI/92/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodatowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
      minus Uchwała Nr XVI/93/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29.04.2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
      minus Uchwała Nr XVI/94/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29.04.2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
      minus Uchwała Nr XVI/95/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29.04.2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z banku krajowego.
      minus Uchwała Nr XVI/96/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29.04.2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/80/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020.
      minus Uchwała Nr XVI/97/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29.04.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/79/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2020-2030.
      minus Uchwała Nr XVII/98/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Ryjewo.
      minus Uchwała Nr XVII/99/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ryjewo za rok 2019.
      minus Uchwała Nr XVII/100/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
      minus Uchwała Nr XVII/101/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie dokonania zmiany treści załącznika do Uchwały Nr XXXIX/264/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2018r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe obliczanie i wypłacanie wynagrodzenia za godziny ponadwym
      minus Uchwała Nr XVII/102/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację remontu drogi powiatowej nr 3144G Pułkowice – Klecewko.
      minus Uchwała Nr XVII/103/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie nieopłatnego przekazania nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Powiatu Kwidzyńskiego
      minus Uchwała Nr XVII/104/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z banku krajowego.
      minus Uchwała Nr XVII/105/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/80/19Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020.
      minus Uchwała Nr XVIII/106/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele p.w. Bł. Michała Kozala w Ryjewie, zabytku wpisanego do rejestru zabytków.
      minus Uchwała Nr XVIII/107/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Ryjewo nieruchomości oznaczonej jako działka nr 773/7, położonej w Ryjewie z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej.
      minus Uchwała Nr XVIII/108/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/80/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020.
      minus Uchwała Nr XVIII/109/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Ryjewo na rok szkolny 2020/2021
      minus Uchwała Nr XVIII/110/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie (w drodze kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej przez strony na czas oznaczony do 6 lat której przedmiotem była ta sama nieruchomość) części nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie komunalne na okres 3 lat.
      minus Uchwała Nr XVIII/111/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie (w drodze kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych przez strony na czas oznaczony do 3 lat których przedmiotem była ta sama nieruchomość) nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne na okres 3 lat.
      minus Uchwała Nr XVIII/112/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Ryjewo stanowiących własność Gminy Ryjewo.
      minus Uchwała Nr XVIII/113/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym.
      minus Uchwała Nr XVIII/ 114/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowościach Ryjewo i Watkowice stanowiących własność Gminy Ryjewo.
      minus Uchwała Nr XVIII/ 115 /20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/25/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości (gruntów użytkowanych rolniczo i na cele inne niż rolnicze) stanowiących mienie komunalne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak również na cele niezwiązane z taką działalnością (na cele niezarobkowe)
plus Zarządzenia Wójta
plus Plany, Programy , Strategie
 Wybory
plus Prezydenckie
plus do Sejmu i Senatu
plus do Parlamentu Europejskiego
plus Samorządowe
plus Wybory uzupełniające
plus Referendum
 Zamówienia publiczne
plus Roczny plan zamówień
plus Przetargi
plus Ogłoszenia o wyniku postępowania
plus Ogłoszenia, konkursy
plus NIERUCHOMOŚCI
 Finanse
plus Budżet
plus Podatki i opłaty
plus Majątek gminy
plus Sprawozdania
plus Informacje o pomocy publicznej
plus Informacje o długu publicznym
plus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
 Ochrona Środowiska
plus Informacja o środowisku i jego funkcjonowaniu
 Podział administracyjny kraju
A A A


Spis dokumentów:
1. UCHWAŁA NR I/1/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Ryjewo.
2. UCHWAŁA NR I/2/18 Rady Gminy z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ryjewo.
3. UCHWAŁA NR I/3/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Ryjewo i określenia przedmiotu ich działania.
4. UCHWAŁA NR I/4/18 z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Ryjewo.
5. UCHWAŁA NR I/5/18 Rady gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Ryjewo.
6. UCHWAŁA NR II/6/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019
7. UCHWAŁA NR II/7/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie procedury wykonywania injatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców Gminy Ryjewo
8. UCHWAŁA NR II/8/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
9. UCHWAŁA NR II/9/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
10. UCHWAŁA NR II/10/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ryjewo Pana Sławomira Słupczyńskiego
11. UCHWAŁA NR II/11/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości zrycałtowanej miesięcznej diety przysługującej sołtysom Gminy Ryjewo z tytułu udziału we wszystkich czynnościach związanych z pracą na rzez Rady Gminy Ryjewo
12. UCHWAŁA NR II/12/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Ryjewo
13. UCHWAŁA NR II/13/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/244/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryjewo na 2018 rok
14. UCHWAŁA NR II/14/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2019 - 2027 organowi stanowiącemu
15. UCHWAŁA NR III/15/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przejęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ryjewo na 2019 rok.
16. UCHWAŁA NR III/16/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Posiłek w domu i w szkole’’ na lata 2019-2023.
17. UCHWAŁA NR III/17/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wie
18. UCHWAŁA NR III/18/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w domu i w szkole’’ na lata 2019-2023.
19. UCHWAŁA NR III/19/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele p. w. Bł. Michała Kozala w Ryjewie, zabytku wpisanego do rejestru zabytków.
20. UCHWAŁA NR III/20/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryjewo na 2019 rok”.
21. UCHWAŁA NR III/21/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2019-2027.
22. UCHWAŁA NR III/22/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na 2019 rok.
23. UCHWAŁA NR III/23/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/244/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na 2019 rok.
24. UCHWAŁA NR III/24/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/243/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2018-2027.
25. Uchwała Nr IV/25/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ryjewo oraz planów pracy komisji stałych Rady Gminy Ryjewo na rok 2019
26. Uchwała Nr IV/26/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
27. Uchwała Nr IV/27/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Ryjewo
28. Uchwała NR IV/28/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmiany w treści załącznika do uchwały Nr XXIV/158/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013r. zmienionego uchwałą nr XVIII/115/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2016r w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
29. UCHWAŁA Nr V/29/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2018r., w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Ryjewo.
30. UCHWAŁA Nr V/30/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę oraz granic ich obwodów na obszarze Gminy Ryjewo.
31. UCHWAŁA Nr V/31/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 marca 2019 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ryjewo na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026.
32. UCHWAŁA Nr V/32/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/22/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019.
33. UCHWAŁA Nr V/33/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2019-2027.
34. Uchwała Nr VI/34/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia statutów sołectw gminy Ryjewo, ustalonych uchwałami: Nr XXI/136/16, Nr XXI/137/16, Nr XXI/138/16, Nr XXI/139/16, Nr XXI/140/16, Nr XXI/141/16, Nr XXI/142/16, Nr XXI/143/16, Nr XXI/144/16, Nr XXI/145/16, Nr XXI/146/16, Nr XXI/147/16 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 października 2016r.
35. Uchwała Nr VI/35/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Ryjewo.
36. Uchwała Nr VI/36/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 kwietnia 2019 r w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Ryjewo.
37. Uchwała Nr VI/37/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 kwietnia 2019 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr III/22/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019
38. Uchwała Nr VII/38/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Ryjewo.
39. Uchwała Nr VII/39/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ryjewo za rok 2018.
40. Uchwała VII/40/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo.
41. Uchwała Nr VII/41/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2019 r.w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
42. Uchwała Nr VII/42/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2019 r.w sprawie ustalenia stawek dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres jednego roku tj. od dnia 12 czerwca 2019 roku do dnia 11 czerwca 2020 roku.
43. Uchwała Nr VIII/43/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Ryjewo ze środków budżetu Gminy Ryjewo
44. Uchwała Nr VIII/44/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
45. Uchwała Nr VIII/45/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/22/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019.
46. Uchwała Nr VIII/46/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/21/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2019-2027.
47. Uchwała Nr IX/47/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 września 2019 roku w sprawie powołania Zespołu mającego przedstawić Radzie opinię o zgłoszonej kandydaturze na ławnika do Sądu Rejonowego w Kwidzynie
48. Uchwała Nr IX/48/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 września 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele p.w. Bł. Michała Kozala w Ryjewie, zabytku wpisanego do rejestru zabytków.
49. Uchwała Nr IX/49/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 września 2019 roku w sprawie dokonania zmiany treści załącznika do Uchwały Nr XXXIX/264/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe obliczanie i wypłacanie wynagrodzenia za godziny ponad
50. Uchwała Nr IX/50/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 września 2019 roku w sprawie dokonania zmiany uchwały Nr XXXV/247/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Ryjewo jest organem rejestrującym.
51. Uchwała Nr IX/51/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego.
52. Uchwała Nr IX/52/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+.
53. Uchwała Nr IX/53/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/22/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019.
54. Uchwała Nr IX/54/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/21/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2019-2027.
55. Uchwała Nr X/55/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kwidzynie na kadencję w latach 2020-2023.
56. Uchwała Nr X/56/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
57. Uchwała Nr X/57/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Rocznego programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
58. Uchwała Nr X/58/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika, ul. Grunwaldzka 63, 82-420 Ryjewo.
59. Uchwała Nr X/59/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracującymi z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo.
60. Uchwała Nr X/60/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie dokonania zmiany Uchwały Nr XXXV/246/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę Ryjewo oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
61. Uchwała Nr X/61/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację zadania z zakresu rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego.
62. Uchwała Nr X/62/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyrażenia woli na zawarcie przez Gminę Ryjewo porozumienia o partnerstwie z LACROIX ELEKTRONICS Sp. z o.o., Gminą Miejską Kwidzyn, Gminą Kwidzyn, Gminą Sadlinki, Gminą Gardeja, Gminą Miejsko-Wiejską Prabuty, SEB-TEAM Edyta Jaworska w celu wspólnej realizacji w latach 2019-2022 projektu pn. „ SZKOŁA BLISKA PRACY”.
63. Uchwała Nr X/63/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/22/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019.
64. Uchwała Nr X/64/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/21/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lat 2019-2027.
65. Uchwała Nr XI/65/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
66. Uchwała Nr XI/66/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ryjewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
67. Uchwała Nr XI/67/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
68. Uchwała Nr XI/68/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo.
69. Uchwała Nr XI/69/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/22/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019.
70. Uchwała Nr XII/70/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. Rady Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ryjewo oraz planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Ryjewo na rok 2020.
71. Uchwała Nr XII/71/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia na rok 2020 Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ryjewo.
72. Uchwała Nr XII/72/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Ryjewo na rok szkolny 2019/2020.
73. Uchwała Nr XII/73/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia woli na zawarcie przez Gminę Ryjewo porozumienia o partnerstwie z Gminą Gardeja, Gminą Kwidzyn w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. „ Międzygminne spotkania kulturalno-rekreacyjne powiatu Kwidzyńskiego”.
74. Uchwała Nr XII/74/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr VI/36/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Ryjewo.
75. Uchwała Nr XII/75/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/67/19 z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
76. Uchwała Nr XII/76/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/22/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019
77. Uchwała Nr XII/77/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/21/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lat 2018-2030.
78. Uchwała Nr XII/78/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
79. Uchwała Nr XII/79/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2020-2030
80. Uchwała Nr XII/80/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na 2020 rok.
81. UCHWAŁA NR XIII/81/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Ryjewo
82. Uchwała Nr XIV/82/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryjewo na 2020 rok”.
83. Uchwała Nr XIV/83/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarka wodną”
84. Uchwała Nr XIV/84/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ryjewo oraz jej jednostkom organizacyjnym.
85. Uchwała Nr XV/85/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.
86. Uchwała Nr XV/86/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/80/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020
87. Uchwała Nr XVI/87/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek dopłat dla wszystkich taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres jednego roku tj. od dnia 12 czerwca 2020 roku do 11 czerwca 2021 roku
88. Uchwała Nr XVI/88/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryjewo
89. Uchwała Nr XVI/89/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Ryjewo oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
90. Uchwała Nr XVI/90/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
91. Uchwała Nr XVI/91/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
92. Uchwała Nr XVI/92/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodatowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
93. Uchwała Nr XVI/93/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29.04.2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
94. Uchwała Nr XVI/94/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29.04.2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
95. Uchwała Nr XVI/95/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29.04.2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z banku krajowego.
96. Uchwała Nr XVI/96/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29.04.2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/80/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020.
97. Uchwała Nr XVI/97/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29.04.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/79/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2020-2030.
98. Uchwała Nr XVII/98/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Ryjewo.
99. Uchwała Nr XVII/99/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ryjewo za rok 2019.
100. Uchwała Nr XVII/100/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
101. Uchwała Nr XVII/101/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie dokonania zmiany treści załącznika do Uchwały Nr XXXIX/264/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2018r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe obliczanie i wypłacanie wynagrodzenia za godziny ponadwym
102. Uchwała Nr XVII/102/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację remontu drogi powiatowej nr 3144G Pułkowice – Klecewko.
103. Uchwała Nr XVII/103/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie nieopłatnego przekazania nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Powiatu Kwidzyńskiego
104. Uchwała Nr XVII/104/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z banku krajowego.
105. Uchwała Nr XVII/105/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/80/19Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020.
106. Uchwała Nr XVIII/106/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele p.w. Bł. Michała Kozala w Ryjewie, zabytku wpisanego do rejestru zabytków.
107. Uchwała Nr XVIII/107/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Ryjewo nieruchomości oznaczonej jako działka nr 773/7, położonej w Ryjewie z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej.
108. Uchwała Nr XVIII/108/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/80/19 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020.
109. Uchwała Nr XVIII/109/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Ryjewo na rok szkolny 2020/2021
110. Uchwała Nr XVIII/110/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie (w drodze kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej przez strony na czas oznaczony do 6 lat której przedmiotem była ta sama nieruchomość) części nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie komunalne na okres 3 lat.
111. Uchwała Nr XVIII/111/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie (w drodze kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych przez strony na czas oznaczony do 3 lat których przedmiotem była ta sama nieruchomość) nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne na okres 3 lat.
112. Uchwała Nr XVIII/112/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Ryjewo stanowiących własność Gminy Ryjewo.
113. Uchwała Nr XVIII/113/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym.
114. Uchwała Nr XVIII/ 114/20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowościach Ryjewo i Watkowice stanowiących własność Gminy Ryjewo.
115. Uchwała Nr XVIII/ 115 /20 Rady Gminy Ryjewo z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/25/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości (gruntów użytkowanych rolniczo i na cele inne niż rolnicze) stanowiących mienie komunalne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak również na cele niezwiązane z taką działalnością (na cele niezarobkowe)

Ilość odwiedzin: 3570
Nazwa dokumentu: KADENCJA 2018 - 2023
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Wadecka
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Wadecka
Osoba, która wprowadzała dane: Maria Szydłak
Data udostępnienia informacji: 2018-11-23 10:12:17
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-23 10:13:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner