Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących Archiwum BIP
  Urząd Gminy Ryjewo
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje Ogólne
minus INFORMACJA DOTYCZĄCA UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
plus RODO
plus TARYFY
plus Sołectwa
minus Charakterystyka
plus Informacje nieudostępnione w BIP
plus Zasady udostępniania informacji publicznej - Ponowne wykorzystywanie
plus Rejestry Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
plus Organizacje pozarządowe
plus Jednostki organizacyjne
 Urząd Gminy
plus Kierownictwo
plus Regulamin organizacyjny
plus Struktura organizacyjna po 1.02.2013
plus Załatwianie spraw
plus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Nabór na stanowiska pracy
plus Kontrole
plus Petycje
minus Zgromadzenia publiczne
minus Centralny Rejestr Umów
 Rada Gminy
plus Skład osobowy Rady
plus Komisje Rady
plus Oświadczenia majątkowe
plus Terminarz posiedzeń komisji
plus Protokoły z komisji
plus Sesje
plus Protokoły z sesji
plus Transmisje z sesji
plus Interpelacje radnych kadencja 2018 - 2023
 Prawo lokalne
plus Prawo miejscowe
plus Statut Gminy Ryjewo
minus Uchwały Rady
   plus 2014
   plus 2013
   plus 2012
   plus 2011
   plus 2010
   plus Kadencja 2014 - 2018
   minus KADENCJA 2018 - 2023
      minus UCHWAŁA NR I/1/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Ryjewo.
      minus UCHWAŁA NR I/2/18 Rady Gminy z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ryjewo.
      minus UCHWAŁA NR I/3/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Ryjewo i określenia przedmiotu ich działania.
      minus UCHWAŁA NR I/4/18 z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Ryjewo.
      minus UCHWAŁA NR I/5/18 Rady gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Ryjewo.
      minus UCHWAŁA NR II/6/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019
      minus UCHWAŁA NR II/7/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie procedury wykonywania injatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców Gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR II/8/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
      minus UCHWAŁA NR II/9/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
      minus UCHWAŁA NR II/10/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ryjewo Pana Sławomira Słupczyńskiego
      minus UCHWAŁA NR II/11/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości zrycałtowanej miesięcznej diety przysługującej sołtysom Gminy Ryjewo z tytułu udziału we wszystkich czynnościach związanych z pracą na rzez Rady Gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR II/12/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR II/13/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/244/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryjewo na 2018 rok
      minus UCHWAŁA NR II/14/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2019 - 2027 organowi stanowiącemu
      minus UCHWAŁA NR III/15/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przejęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ryjewo na 2019 rok.
      minus UCHWAŁA NR III/16/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Posiłek w domu i w szkole’’ na lata 2019-2023.
      minus UCHWAŁA NR III/17/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wie
      minus UCHWAŁA NR III/18/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w domu i w szkole’’ na lata 2019-2023.
      minus UCHWAŁA NR III/19/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele p. w. Bł. Michała Kozala w Ryjewie, zabytku wpisanego do rejestru zabytków.
      minus UCHWAŁA NR III/20/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryjewo na 2019 rok”.
      minus UCHWAŁA NR III/21/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2019-2027.
      minus UCHWAŁA NR III/22/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na 2019 rok.
      minus UCHWAŁA NR III/23/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/244/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na 2019 rok.
      minus UCHWAŁA NR III/24/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/243/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2018-2027.
plus Zarządzenia Wójta
plus Plany, Programy , Strategie
 Wybory
plus Prezydenckie
plus do Sejmu i Senatu
plus do Parlamentu Europejskiego
plus Samorządowe
plus Wybory uzupełniające
plus Referendum
 Zamówienia publiczne
plus Roczny plan zamówień
plus Przetargi
plus Ogłoszenia o wyniku postępowania
plus Ogłoszenia, konkursy
 Finanse
plus Budżet
plus Podatki i opłaty
plus Majątek gminy
plus Sprawozdania
plus Informacje o pomocy publicznej
plus Informacje o długu publicznym
 Ochrona Środowiska
plus Informacja o środowisku i jego funkcjonowaniu
 Podział administracyjny kraju
A A A


Spis dokumentów:
1. UCHWAŁA NR I/1/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Ryjewo.
2. UCHWAŁA NR I/2/18 Rady Gminy z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ryjewo.
3. UCHWAŁA NR I/3/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Ryjewo i określenia przedmiotu ich działania.
4. UCHWAŁA NR I/4/18 z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Ryjewo.
5. UCHWAŁA NR I/5/18 Rady gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Ryjewo.
6. UCHWAŁA NR II/6/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019
7. UCHWAŁA NR II/7/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie procedury wykonywania injatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców Gminy Ryjewo
8. UCHWAŁA NR II/8/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
9. UCHWAŁA NR II/9/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
10. UCHWAŁA NR II/10/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ryjewo Pana Sławomira Słupczyńskiego
11. UCHWAŁA NR II/11/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości zrycałtowanej miesięcznej diety przysługującej sołtysom Gminy Ryjewo z tytułu udziału we wszystkich czynnościach związanych z pracą na rzez Rady Gminy Ryjewo
12. UCHWAŁA NR II/12/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Ryjewo
13. UCHWAŁA NR II/13/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/244/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryjewo na 2018 rok
14. UCHWAŁA NR II/14/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2018 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2019 - 2027 organowi stanowiącemu
15. UCHWAŁA NR III/15/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przejęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ryjewo na 2019 rok.
16. UCHWAŁA NR III/16/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Posiłek w domu i w szkole’’ na lata 2019-2023.
17. UCHWAŁA NR III/17/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wie
18. UCHWAŁA NR III/18/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w domu i w szkole’’ na lata 2019-2023.
19. UCHWAŁA NR III/19/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele p. w. Bł. Michała Kozala w Ryjewie, zabytku wpisanego do rejestru zabytków.
20. UCHWAŁA NR III/20/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryjewo na 2019 rok”.
21. UCHWAŁA NR III/21/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2019-2027.
22. UCHWAŁA NR III/22/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na 2019 rok.
23. UCHWAŁA NR III/23/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/244/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na 2019 rok.
24. UCHWAŁA NR III/24/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/243/17 Rady Gminy Ryjewo z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryjewo na lata 2018-2027.

Ilość odwiedzin: 491
Nazwa dokumentu: KADENCJA 2018 - 2023
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Wadecka
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Wadecka
Osoba, która wprowadzała dane: Maria Szydłak
Data udostępnienia informacji: 2018-11-23 10:12:17
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-23 10:13:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner