Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących Archiwum BIP
  Urząd Gminy Ryjewo
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje Ogólne
plus RODO
minus INFORMACJA DOTYCZĄCA UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
plus TARYFY
plus Sołectwa
minus Charakterystyka
plus Informacje nieudostępnione w BIP
plus Zasady udostępniania informacji publicznej - Ponowne wykorzystywanie
plus Rejestry Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
plus Organizacje pozarządowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Raport o stanie gminy
 Urząd Gminy
plus Kierownictwo
plus Regulamin organizacyjny
plus Struktura organizacyjna po 1.02.2013
plus Załatwianie spraw
plus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Nabór na stanowiska pracy
plus Kontrole
plus Petycje
minus Zgromadzenia publiczne
minus Centralny Rejestr Umów
 Rada Gminy
plus Komisje Rady
plus Skład osobowy Rady
plus Oświadczenia majątkowe
plus Terminarz posiedzeń komisji
plus Protokoły z komisji
plus Sesje
plus Protokoły z sesji
plus Transmisje z sesji
plus Interpelacje radnych kadencja 2018 - 2023
 Prawo lokalne
plus Prawo miejscowe
plus Statut Gminy Ryjewo
minus Uchwały Rady
   plus 2014
   minus 2013
      minus Uchwała Nr XXIV/156/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/100/07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie nadania Statutu Gminy Ryjewo
      minus Uchwała Nr XXIV/157/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/144/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia metody ustalenia opłat
      minus Uchwała Nr XXIV/158/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nie
      minus Uchwała Nr XXIV/159/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/147/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania cz
      minus Uchwała Nr XXIV/160/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/148/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usłu
      minus Uchwała Nr XXIV/161/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/71/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2011 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środ
      minus Uchwała Nr XXIV/162/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowoś
      minus Uchwała Nr XXIV/163/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Ryjewo na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki
      minus Uchwała Nr XXIV/164/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/150/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
      minus UCHWAŁA NR XXV/165/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ryjewo na lata 2013 - 2016.
      minus UCHWAŁA NR XXV/166/13 RADY GMINY RYJEWO w sprawie w sprawie nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ryjewo, obręb geodezyjny Ryjewo.
      minus UCHWAŁA NR XXV/167/13 RADY GMINY RYJEWO w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie (w drodze kolejnych umów dzierżawy) nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne na okres 3 l
      minus UCHWAŁA NR XXVI/168/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR XXVI/169 /13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działa
      minus UCHWAŁA NR XXVI/170 /13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem l
      minus UCHWAŁA NR XXVI/171/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały XXIII/150/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013
      minus UCHWAŁA NR XXVI/172/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/149/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finan
      minus UCHWAŁA NR XXVII/173/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ryjewo za rok 2012
      minus UCHWAŁA NR XXVII/174/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo.
      minus UCHWAŁA NR XXVII/175/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania zmian w treści Uchwały Nr XXIII/180/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zwolnień od
      minus UCHWAŁA NR XXVII/176/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowo
      minus UCHWAŁA NR XXVII/177/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieru
      minus UCHWAŁA NR XXVII/178/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację zadania pn. ,,Wspomaganie u
      minus UCHWAŁA Nr XXVII/179/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/150/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na ro
      minus UCHWAŁA NR XXVIII/180/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 6 września 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dzłalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej (Dyrektora szkoły Podstawowej w Strasz
      minus UCHWAŁA NR XXVIII/181/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 6 września 2013 r. w sprawie zgody na wydzierżawienie (w drodze kolejnych umó dzierżawy) nieruchomości niezabudowanej stanowiące mienie komunal
      minus UCHWAŁA NR XXVIII/182/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 06 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Straszewo , Jarzębina oraz Benow
      minus UCHWAŁA NR XXVIII/183/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 06 września 2013 r. w sprawie wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Straszewo stanowiącej własność G
      minus UCHWAŁA NR XXVIII/184/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 06 września 2013 r. w sprawie odpłatnego nabycia od Państwa Anny i Tomasza Kiliszek przez Gminę Ryjewo do zasobu nieruchomości gruntowych poło
      minus UCHWAŁA Nr XXVIII/185/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 06 września 2013 r. w sprawie odpłatnego nabycia od Pani Anny Kiliszek przez Gminę Ryjewo do zasobu nieruchomości gruntowej położonej w miejsco
      minus Uchwała Nr XXVIII/186/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 06 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/150/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na r
      minus UCHWAŁA Nr XXVIII/187/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 06 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/149/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ry
      minus UCHWAŁA NRXXIX/188/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 02 października 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenie realizowane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
      minus UCHWAŁA NR 189/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 02 października 2013 r. w sprawie wyrażenia przez Gminę zgody na lotnicze wykorzystanie terenu (lądowisko śmigłowców ratunkowych używanych w nocy)po
      minus UCHWAŁA Nr 190/XXiX/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 02 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/150/12 z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
      minus UCHWAŁA NR XXX/191/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 22 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Ryjewo na lata 2013-2032
      minus UCHWAŁA NR XXX/192/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańczmi Gminy Ryjewo (ograniczonych dla mieszkańców Sołectwa Benowo ) w przedmioc
      minus UCHWAŁA NR XXX/193/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 22 października 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodz
      minus UCHWAŁA NR XXX/194/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/150/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
      minus UCHWAŁA NR XXX/195/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/149/2012 Rady gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej progno
      minus UCHWAŁA NR XXXI/196/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego
      minus UCHWAŁA NR XXXI/197/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
      minus UCHWAŁA NR XXXI/198/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
      minus UCHWAŁA NR XXXI/199/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie sprostowania oczywistej omłki w Uchwale Nr XXIX/188/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 października 2013 roku w sprawie ust
      minus UCHWAŁA NR XXXI/200/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
      minus UCHWAŁA NR XXXI/201/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR XXXI/202/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/150/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok
      minus UCHWAŁA NR XXXI/203/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR XXXII/204/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Ryjewo na lata 2014 - 2024
      minus UCHWAŁA NR XXXII/205/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
      minus UCHWAŁA NR XXXII/206/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy komisji stałych Rady na rok 2014
      minus UCHWAŁA NR XXXII/207/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR XXXII/208 /13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjecia na rok 2014 Programu Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR XXXII/209 /13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia przez Gminę Ryjewo zgody na przystąpienie o charakterze Partnera II do Partnerstwa na rzecz realizacji Proj
      minus UCHWAŁA NR XXXII/210 /13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/150/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
   plus 2012
   plus 2011
   plus 2010
   plus Kadencja 2014 - 2018
   plus KADENCJA 2018 - 2023
plus Zarządzenia Wójta
plus Plany, Programy , Strategie
 Wybory
plus Prezydenckie
plus do Sejmu i Senatu
plus do Parlamentu Europejskiego
plus Samorządowe
plus Wybory uzupełniające
plus Referendum
 Zamówienia publiczne
plus Roczny plan zamówień
plus Przetargi
plus Ogłoszenia o wyniku postępowania
plus Ogłoszenia, konkursy
plus NIERUCHOMOŚCI
 Finanse
plus Budżet
plus Podatki i opłaty
plus Majątek gminy
plus Sprawozdania
plus Informacje o pomocy publicznej
plus Informacje o długu publicznym
plus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
 Ochrona Środowiska
plus Informacja o środowisku i jego funkcjonowaniu
 Podział administracyjny kraju
A A A


Prawo lokalne > Uchwały Rady > 2013

Spis dokumentów:
1. Uchwała Nr XXIV/156/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/100/07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie nadania Statutu Gminy Ryjewo
2. Uchwała Nr XXIV/157/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/144/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia metody ustalenia opłat
3. Uchwała Nr XXIV/158/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nie
4. Uchwała Nr XXIV/159/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/147/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania cz
5. Uchwała Nr XXIV/160/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/148/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usłu
6. Uchwała Nr XXIV/161/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/71/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2011 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środ
7. Uchwała Nr XXIV/162/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowoś
8. Uchwała Nr XXIV/163/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Ryjewo na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki
9. Uchwała Nr XXIV/164/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/150/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
10. UCHWAŁA NR XXV/165/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ryjewo na lata 2013 - 2016.
11. UCHWAŁA NR XXV/166/13 RADY GMINY RYJEWO w sprawie w sprawie nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ryjewo, obręb geodezyjny Ryjewo.
12. UCHWAŁA NR XXV/167/13 RADY GMINY RYJEWO w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie (w drodze kolejnych umów dzierżawy) nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne na okres 3 l
13. UCHWAŁA NR XXVI/168/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ryjewo
14. UCHWAŁA NR XXVI/169 /13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działa
15. UCHWAŁA NR XXVI/170 /13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem l
16. UCHWAŁA NR XXVI/171/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały XXIII/150/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013
17. UCHWAŁA NR XXVI/172/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/149/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finan
18. UCHWAŁA NR XXVII/173/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ryjewo za rok 2012
19. UCHWAŁA NR XXVII/174/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo.
20. UCHWAŁA NR XXVII/175/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania zmian w treści Uchwały Nr XXIII/180/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zwolnień od
21. UCHWAŁA NR XXVII/176/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowo
22. UCHWAŁA NR XXVII/177/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieru
23. UCHWAŁA NR XXVII/178/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację zadania pn. ,,Wspomaganie u
24. UCHWAŁA Nr XXVII/179/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/150/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na ro
25. UCHWAŁA NR XXVIII/180/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 6 września 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dzłalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej (Dyrektora szkoły Podstawowej w Strasz
26. UCHWAŁA NR XXVIII/181/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 6 września 2013 r. w sprawie zgody na wydzierżawienie (w drodze kolejnych umó dzierżawy) nieruchomości niezabudowanej stanowiące mienie komunal
27. UCHWAŁA NR XXVIII/182/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 06 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Straszewo , Jarzębina oraz Benow
28. UCHWAŁA NR XXVIII/183/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 06 września 2013 r. w sprawie wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Straszewo stanowiącej własność G
29. UCHWAŁA NR XXVIII/184/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 06 września 2013 r. w sprawie odpłatnego nabycia od Państwa Anny i Tomasza Kiliszek przez Gminę Ryjewo do zasobu nieruchomości gruntowych poło
30. UCHWAŁA Nr XXVIII/185/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 06 września 2013 r. w sprawie odpłatnego nabycia od Pani Anny Kiliszek przez Gminę Ryjewo do zasobu nieruchomości gruntowej położonej w miejsco
31. Uchwała Nr XXVIII/186/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 06 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/150/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na r
32. UCHWAŁA Nr XXVIII/187/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 06 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/149/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ry
33. UCHWAŁA NRXXIX/188/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 02 października 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenie realizowane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
34. UCHWAŁA NR 189/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 02 października 2013 r. w sprawie wyrażenia przez Gminę zgody na lotnicze wykorzystanie terenu (lądowisko śmigłowców ratunkowych używanych w nocy)po
35. UCHWAŁA Nr 190/XXiX/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 02 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/150/12 z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
36. UCHWAŁA NR XXX/191/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 22 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Ryjewo na lata 2013-2032
37. UCHWAŁA NR XXX/192/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańczmi Gminy Ryjewo (ograniczonych dla mieszkańców Sołectwa Benowo ) w przedmioc
38. UCHWAŁA NR XXX/193/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 22 października 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodz
39. UCHWAŁA NR XXX/194/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/150/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
40. UCHWAŁA NR XXX/195/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/149/2012 Rady gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej progno
41. UCHWAŁA NR XXXI/196/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego
42. UCHWAŁA NR XXXI/197/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
43. UCHWAŁA NR XXXI/198/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
44. UCHWAŁA NR XXXI/199/13 RADY GMINY RYJEWO z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie sprostowania oczywistej omłki w Uchwale Nr XXIX/188/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 2 października 2013 roku w sprawie ust
45. UCHWAŁA NR XXXI/200/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
46. UCHWAŁA NR XXXI/201/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Ryjewo
47. UCHWAŁA NR XXXI/202/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/150/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok
48. UCHWAŁA NR XXXI/203/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ryjewo
49. UCHWAŁA NR XXXII/204/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Ryjewo na lata 2014 - 2024
50. UCHWAŁA NR XXXII/205/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
51. UCHWAŁA NR XXXII/206/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy komisji stałych Rady na rok 2014
52. UCHWAŁA NR XXXII/207/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ryjewo
53. UCHWAŁA NR XXXII/208 /13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjecia na rok 2014 Programu Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Ryjewo
54. UCHWAŁA NR XXXII/209 /13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia przez Gminę Ryjewo zgody na przystąpienie o charakterze Partnera II do Partnerstwa na rzecz realizacji Proj
55. UCHWAŁA NR XXXII/210 /13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/150/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013

Ilość odwiedzin: 3297
Nazwa dokumentu: 2013
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data udostępnienia informacji: 2014-05-29 16:13:53
Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-29 16:14:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner