Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących Archiwum BIP
  Urząd Gminy Ryjewo
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje Ogólne
plus RODO
minus INFORMACJA DOTYCZĄCA UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
plus TARYFY
plus Sołectwa
minus Charakterystyka
plus Informacje nieudostępnione w BIP
plus Zasady udostępniania informacji publicznej - Ponowne wykorzystywanie
plus Rejestry Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
plus Organizacje pozarządowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Raport o stanie gminy
 Urząd Gminy
plus Kierownictwo
plus Regulamin organizacyjny
plus Struktura organizacyjna po 1.02.2013
plus Załatwianie spraw
plus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Nabór na stanowiska pracy
plus Kontrole
plus Petycje
minus Zgromadzenia publiczne
minus Centralny Rejestr Umów
 Rada Gminy
plus Komisje Rady
plus Skład osobowy Rady
plus Oświadczenia majątkowe
plus Terminarz posiedzeń komisji
plus Protokoły z komisji
plus Sesje
plus Protokoły z sesji
plus Transmisje z sesji
plus Interpelacje radnych kadencja 2018 - 2023
 Prawo lokalne
plus Prawo miejscowe
plus Statut Gminy Ryjewo
minus Uchwały Rady
   plus 2014
   plus 2013
   minus 2012
      minus UCHWAŁA NR XIV/97/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ryjewo na lata 2012-2016”.
      minus UCHWAŁA NR XIV/98/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XXV/196/05 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakt
      minus Uchwała Nr XIV/99/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/302/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości zryczałtowanej miesięcznej diety
      minus Uchwała Nr XIV/100/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Ryjewo na rok 2013
      minus Uchwała Nr XIV/101/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/260/09 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/162/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29
      minus Uchwała Nr XIV/102/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Benowo odnośnie przekazania na podstawie umowy darowizny budynku po byłej Szkole Podstawowej w B
      minus UCHWAŁA Nr XIV/103/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/85/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lat
      minus UCHWAŁA Nr XIV/104/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
      minus U C H W A Ł A Nr XIV/105/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego.
      minus U C H W A Ł A Nr XIV/106/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo pożyczki z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach program
      minus Uchwała Nr XV/107/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr I/4/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Ra
      minus Uchwała Nr XV/108/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia gminnego programu aktywności lokalnej na lata 2012-2013.
      minus Uchwała Rady Gminy Ryjewo Nr XV/109/2012 w sprawie w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryjewo na 2012 rok”.
      minus Uchwała Nr XV/110/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zamiany przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowych stanowiących działki ewidencyjne oznaczone nr 288/1, 288/2, 288/3 na działki o numerze 288/4,
      minus Uchwała Rady Gminy Ryjewo Nr XV/111/2012 w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XI /70/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomoś
      minus UCHWAŁA Nr XV/112/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
      minus Uchwała Nr XVI/113/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Benowo stanowiącej własność Gminy
      minus UCHWAŁA Nr XVI/114/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie ( w drodze kolejnych umów dzierżawy) nieruchomości niezabudowanych stanowiących m
      minus UCHWAŁA Nr XVI/115/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację zadania pn. ,,Rehabilitacja
      minus UCHWAŁA Nr XVI/116/12 Rady Gminy ryjewo z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 201
      minus UCHWAŁA NR XVII/117/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie nieodpłatnego nabycia od Powiatu Kwidzyńskiego przez Gminę Ryjewo do zasobu nieruchomości gruntowych (stanowiących drogi) położonych w miejsc
      minus UCHWAŁA Nr XVII/118/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie likwidacji Zakładu Budżetowego „Pomezania” w Ryjewie.
      minus UCHWAŁA Nr XVII/119/12 Rady Gminy Ryjewo 28 maja 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
      minus UCHWAŁA Nr XVIII/120/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ryjewo za rok 2011.
      minus UCHWAŁA Nr XVIII/121/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo.
      minus UCHWAŁA Nr XVIII/122/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2012w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
      minus UCHWAŁA NR XIX/123/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowo
      minus UCHWAŁA NR XIX/124/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ryjewo podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
      minus UCHWAŁA NR XIX/125/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji oraz załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, pod
      minus UCHWAŁA NR XIX/126/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Ryjewo za udział w
      minus UCHWAŁA Nr XIX/127/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 201
      minus UCHWAŁA NR XX/128/12 RADY GMINY RYJEWO w sprawie podziału Gminy Ryjewo na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu .
      minus UCHWAŁA NR XX/129/12 RADY GMINY RYJEWO w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu udzielania stypendiów dla najlepszych uczniów i studentów Gminy Ryjewo w celu wspierania edukacji uzdolnionej młodzi
      minus UCHWAŁA Nr XX/130/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie.
      minus UCHWAŁA Nr XX/131/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
      minus UCHWAŁA Nr XX/132/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/85/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata
      minus UCHWAŁA NR XXI/133/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 30 października 2012 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XIX/126/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości e
      minus UCHWAŁA NR XXI/134/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/75/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę
      minus UCHWAŁA NR XXI/135/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 30 października 2012 r.w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia wodę i zbiorowego odprowadzania
      minus UCHWAŁA Nr XXI/136/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 r. roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy
      minus UCHWAŁA NR XXII/137/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Ryjewo na stałe obwody głosowania.
      minus UCHWAŁA NR XXII/138/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
      minus UCHWAŁA NR XXII/139/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
      minus UCHWAŁA NR XXII/140/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Ryjewo
      minus UCHWAŁA NR XXII/141/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie (w drodze kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych przez strony na czas ozna
      minus UCHWAŁA NR XXII/142/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
      minus UCHWAŁA Nr XXII/ 143 /12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok
      minus UCHWAŁA NR XXIII/144/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
      minus UCHWAŁA NR XXIII/145/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
      minus UCHWAŁA NR XXIII/146/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli n
      minus UCHWAŁA NR XXIII/147/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ryjewo.
      minus UCHWAŁA NR XXIII/148/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścici
      minus Uchwała Nr XXIII/149/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2013-2024.
      minus Uchwała Nr XXIII/150/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na 2013 rok.
      minus UCHWAŁA NR XXIII/151/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy komisji stałych Rady na rok 2013
      minus UCHWAŁA NR XXIII/152/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/129/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu udziel
      minus UCHWAŁA NR XXIII/153/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryjewo na 2013 r
      minus UCHWAŁA NR XXIII/154/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia na rok 2013 Programu Rozwiązywania Uzależnień dla Gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA Nr XXIII/155/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 20
   plus 2011
   plus 2010
   plus Kadencja 2014 - 2018
   plus KADENCJA 2018 - 2023
plus Zarządzenia Wójta
plus Plany, Programy , Strategie
 Wybory
plus Prezydenckie
plus do Sejmu i Senatu
plus do Parlamentu Europejskiego
plus Samorządowe
plus Wybory uzupełniające
plus Referendum
 Zamówienia publiczne
plus Roczny plan zamówień
plus Przetargi
plus Ogłoszenia o wyniku postępowania
plus Ogłoszenia, konkursy
plus NIERUCHOMOŚCI
 Finanse
plus Budżet
plus Podatki i opłaty
plus Majątek gminy
plus Sprawozdania
plus Informacje o pomocy publicznej
plus Informacje o długu publicznym
plus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
 Ochrona Środowiska
plus Informacja o środowisku i jego funkcjonowaniu
 Podział administracyjny kraju
A A A


Prawo lokalne > Uchwały Rady > 2012

Spis dokumentów:
1. UCHWAŁA NR XIV/97/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ryjewo na lata 2012-2016”.
2. UCHWAŁA NR XIV/98/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XXV/196/05 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakt
3. Uchwała Nr XIV/99/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/302/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości zryczałtowanej miesięcznej diety
4. Uchwała Nr XIV/100/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Ryjewo na rok 2013
5. Uchwała Nr XIV/101/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/260/09 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/162/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29
6. Uchwała Nr XIV/102/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Benowo odnośnie przekazania na podstawie umowy darowizny budynku po byłej Szkole Podstawowej w B
7. UCHWAŁA Nr XIV/103/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/85/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lat
8. UCHWAŁA Nr XIV/104/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
9. U C H W A Ł A Nr XIV/105/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego.
10. U C H W A Ł A Nr XIV/106/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo pożyczki z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach program
11. Uchwała Nr XV/107/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr I/4/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Ra
12. Uchwała Nr XV/108/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia gminnego programu aktywności lokalnej na lata 2012-2013.
13. Uchwała Rady Gminy Ryjewo Nr XV/109/2012 w sprawie w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryjewo na 2012 rok”.
14. Uchwała Nr XV/110/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zamiany przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowych stanowiących działki ewidencyjne oznaczone nr 288/1, 288/2, 288/3 na działki o numerze 288/4,
15. Uchwała Rady Gminy Ryjewo Nr XV/111/2012 w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XI /70/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomoś
16. UCHWAŁA Nr XV/112/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
17. Uchwała Nr XVI/113/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Benowo stanowiącej własność Gminy
18. UCHWAŁA Nr XVI/114/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie ( w drodze kolejnych umów dzierżawy) nieruchomości niezabudowanych stanowiących m
19. UCHWAŁA Nr XVI/115/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację zadania pn. ,,Rehabilitacja
20. UCHWAŁA Nr XVI/116/12 Rady Gminy ryjewo z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 201
21. UCHWAŁA NR XVII/117/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie nieodpłatnego nabycia od Powiatu Kwidzyńskiego przez Gminę Ryjewo do zasobu nieruchomości gruntowych (stanowiących drogi) położonych w miejsc
22. UCHWAŁA Nr XVII/118/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie likwidacji Zakładu Budżetowego „Pomezania” w Ryjewie.
23. UCHWAŁA Nr XVII/119/12 Rady Gminy Ryjewo 28 maja 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
24. UCHWAŁA Nr XVIII/120/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ryjewo za rok 2011.
25. UCHWAŁA Nr XVIII/121/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo.
26. UCHWAŁA Nr XVIII/122/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 czerwca 2012w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
27. UCHWAŁA NR XIX/123/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowo
28. UCHWAŁA NR XIX/124/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ryjewo podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
29. UCHWAŁA NR XIX/125/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji oraz załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, pod
30. UCHWAŁA NR XIX/126/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Ryjewo za udział w
31. UCHWAŁA Nr XIX/127/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 201
32. UCHWAŁA NR XX/128/12 RADY GMINY RYJEWO w sprawie podziału Gminy Ryjewo na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu .
33. UCHWAŁA NR XX/129/12 RADY GMINY RYJEWO w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu udzielania stypendiów dla najlepszych uczniów i studentów Gminy Ryjewo w celu wspierania edukacji uzdolnionej młodzi
34. UCHWAŁA Nr XX/130/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie.
35. UCHWAŁA Nr XX/131/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
36. UCHWAŁA Nr XX/132/12 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/85/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata
37. UCHWAŁA NR XXI/133/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 30 października 2012 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XIX/126/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości e
38. UCHWAŁA NR XXI/134/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/75/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę
39. UCHWAŁA NR XXI/135/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 30 października 2012 r.w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia wodę i zbiorowego odprowadzania
40. UCHWAŁA Nr XXI/136/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 r. roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy
41. UCHWAŁA NR XXII/137/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Ryjewo na stałe obwody głosowania.
42. UCHWAŁA NR XXII/138/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
43. UCHWAŁA NR XXII/139/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
44. UCHWAŁA NR XXII/140/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Ryjewo
45. UCHWAŁA NR XXII/141/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie (w drodze kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych przez strony na czas ozna
46. UCHWAŁA NR XXII/142/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
47. UCHWAŁA Nr XXII/ 143 /12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok
48. UCHWAŁA NR XXIII/144/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
49. UCHWAŁA NR XXIII/145/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
50. UCHWAŁA NR XXIII/146/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli n
51. UCHWAŁA NR XXIII/147/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ryjewo.
52. UCHWAŁA NR XXIII/148/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścici
53. Uchwała Nr XXIII/149/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2013-2024.
54. Uchwała Nr XXIII/150/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na 2013 rok.
55. UCHWAŁA NR XXIII/151/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy komisji stałych Rady na rok 2013
56. UCHWAŁA NR XXIII/152/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/129/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu udziel
57. UCHWAŁA NR XXIII/153/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryjewo na 2013 r
58. UCHWAŁA NR XXIII/154/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia na rok 2013 Programu Rozwiązywania Uzależnień dla Gminy Ryjewo
59. UCHWAŁA Nr XXIII/155/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 20

Ilość odwiedzin: 3235
Nazwa dokumentu: 2012
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data udostępnienia informacji: 2014-05-29 16:54:57
Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-29 16:55:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner