Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących Archiwum BIP
  Urząd Gminy Ryjewo
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje Ogólne
plus RODO
minus INFORMACJA DOTYCZĄCA UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
plus TARYFY
plus Sołectwa
minus Charakterystyka
plus Informacje nieudostępnione w BIP
plus Zasady udostępniania informacji publicznej - Ponowne wykorzystywanie
plus Rejestry Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
plus Organizacje pozarządowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Raport o stanie gminy
 Urząd Gminy
plus Kierownictwo
plus Regulamin organizacyjny
plus Struktura organizacyjna po 1.02.2013
plus Załatwianie spraw
plus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Nabór na stanowiska pracy
plus Kontrole
plus Petycje
minus Zgromadzenia publiczne
minus Centralny Rejestr Umów
 Rada Gminy
plus Komisje Rady
plus Skład osobowy Rady
plus Oświadczenia majątkowe
plus Terminarz posiedzeń komisji
plus Protokoły z komisji
plus Sesje
plus Protokoły z sesji
plus Transmisje z sesji
plus Interpelacje radnych kadencja 2018 - 2023
 Prawo lokalne
plus Prawo miejscowe
plus Statut Gminy Ryjewo
minus Uchwały Rady
   plus 2014
   plus 2013
   plus 2012
   minus 2011
      minus UCHWAŁA NR IV/24/11 RADY GMINY RYJEWO z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszk
      minus UCHWAŁA NR IV/25/11 RADY GMINY RYJEWO z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntów użytkowanych rolniczo i na cele inne niż rolnicz
      minus UCHWAŁA NR IV/26/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkas
      minus UCHWAŁA NR IV/27/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r.w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr XLVII /332/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 września 2010r. w sprawie wysokości stawek po
      minus UCHWAŁA NR IV/28/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji oraz załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek
      minus UCHWAŁA Nr IV/29/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie kredytu bankowego zaciąganego przez Powiślańską Lokalną Grupę Działania z siedzibą Gó
      minus U C H W A Ł A Nr IV/30/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego.
      minus Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Ryjewo na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki.
      minus UCHWAŁA Nr V/32/11 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Ryjewo, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
      minus UCHWAŁA Nr V/33/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Ryjewo Nr IV/24/11 z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali
      minus UCHWAŁA Nr V/34/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2011
      minus UCHWAŁA Nr V/35/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.
      minus UCHWAŁA NR VI/36/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie dokonania zmiany Uchwały Nr XLII/297/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie dokonania zmiany treści za
      minus UCHWAŁA NR NR VI/37/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr II/6/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie nadania Statutu publicznej szkole pod
      minus UCHWAŁA NR VI/38/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowej – drogi położonej w miejscowości Ryjewo.
      minus UCHWAŁA Nr VI/39/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Ryjewo stanowiącej własność Gminy Ryjewo.
      minus Uchwała Nr VI/40/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy przedstawianej przez Wójta Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocz
      minus Uchwała Nr VII/41/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przystąpienia Gminy Ryjewo do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
      minus Uchwała Nr VII/42/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie wyrażenia przez Radę Gminy Ryjewo zgody na prefinansowanie środków należnych z budżetu państwa Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ryjewie
      minus Uchwała Nr VII/43/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia gminnego programu aktywności lokalnej na rok 2011.
      minus U C H W A Ł A Nr VII/44/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo pożyczki z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach programu
      minus Uchwała Nr VII/45/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Ryjewo.
      minus UCHWAŁA Nr VII/46/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.
      minus UCHWAŁA Nr VIII/47/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ryjewo za rok 2010
      minus UCHWAŁA Nr VIII/48/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo.
      minus UCHWAŁA Nr VIII/49/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie ( w drodze kolejnych umów dzierżawy) nieruchomości niezabudowanych stanowiących
      minus Uchwała Nr VIII/50/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Jarzębina, obręb geod
      minus Uchwała Nr VIII/51/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie dokonania zmian w treści załącznika do Uchwały Nr XVIII/137/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie
      minus UCHWAŁA Nr VIII/52/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 201
      minus U C H W A Ł A Nr VIII/53/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo pożyczki z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające f
      minus UCHWAŁA Nr VIII/54/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy fin
      minus UCHWAŁA NR VIII/55/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność organu – Wójta Gminy Ryjewo.
      minus UCHWAŁA Nr IX/56/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu mającego przedstawić Radzie opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w
      minus UCHWAŁA NR IX/57/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Pol
      minus UCHWAŁA Nr IX/58/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Benowo oraz Ryjewo stanowiących
      minus UCHWAŁA Nr IX/59/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011
      minus U C H W A Ł A Nr IX/60/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego.
      minus UCHWAŁA Nr IX/61/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia przez Radę Gminy Ryjewo zgody Wójtowi Gminy Ryjewo na wynajęcie na czas nieoznaczony powierzchni dachowych n
      minus UCHWAŁA Nr X/62/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kwidzynie na kadencję w latach 2012-2015.
      minus UCHWAŁA Nr X/63/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Ryjewo stanowiącej własność Gminy R
      minus UCHWAŁA NR X/64/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/100/07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ryjewo.
      minus UCHWAŁA NR X/65/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r.w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego,
      minus UCHWAŁA Nr X/66/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.
      minus UCHWAŁA NR XI/67/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie.
      minus UCHWAŁA Nr XI/68/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryjewo.
      minus Uchwała Nr XI/69/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2011r. w sprawie nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Ryjewo , obręb geodezyjny Ryjewo.
      minus UCHWAŁA NR XI/70/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
      minus UCHWAŁA NR XI/71/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
      minus UCHWAŁA Nr XI/72/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2
      minus UCHWAŁA Nr XII/73/11 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Gminy Ryjewo Pana Alfreda Szwed
      minus UCHWAŁA NR XII/74/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany treści Uchwały Nr X/65/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lut
      minus UCHWAŁA Nr XII/75/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę oraz taryfy za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Ryjewo.
      minus UCHWAŁA Nr XII/78/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie G
      minus UCHWAŁA Nr XII/77/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku p
      minus UCHWAŁA Nr XII/76/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany treści uchwały Nr X/77/07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 sierpnia 2007roku w sprawie użyczenia Ochotniczej Straży Pożarnej i Gminnemu Ośrodk
      minus UCHWAŁA NR XII/79/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy Ryjewo, a rea
      minus UCHWAŁA Nr XII/80/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia na rok 2012 Programu Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Ryjewo
      minus UCHWAŁA Nr XII/81/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.
      minus UCHWAŁA Nr XII/82/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata
      minus U C H W A Ł A Nr XII/83/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego
      minus UCHWAŁA NR XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na 2012 rok
      minus UCHWAŁA Nr XIII/85/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2012-2024.
      minus UCHWAŁA Nr XIII/86/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego Zakładu Budżetowego „Pomezania” w Ryjewie na rok budżet
      minus Uchwała Nr XIII/87/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie dokonania zmian w treści Uchwały Nr XL/274/10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka P
      minus UCHWAŁA NR XIII/88/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr XV/114/04 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31marca 2004 r. w sprawie przekształcenia i nadan
      minus UCHWAŁA NR XIII/89/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Ryjewie.
      minus UCHWAŁA NR XIII/90/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryjewo.
      minus UCHWAŁA NR XIII/91/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XLI/282/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
      minus UCHWAŁA Nr XIII/92/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Trzciano i Straszewo stanowiących własno
      minus UCHWAŁA Nr XIII/93/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ryjewo na nieruchomość gruntową stanowiącą własność Po
      minus UCHWAŁA Nr XIII/94/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy komisji stałych Rady na 2012 rok
      minus UCHWAŁA Nr XIII/95/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany w planie finansowym Zakładu Budżetowego „Pomezania” w Ryjewie na rok 2011.
      minus UCHWAŁA Nr XIII/96/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.
   plus 2010
   plus Kadencja 2014 - 2018
   plus KADENCJA 2018 - 2023
plus Zarządzenia Wójta
plus Plany, Programy , Strategie
 Wybory
plus Prezydenckie
plus do Sejmu i Senatu
plus do Parlamentu Europejskiego
plus Samorządowe
plus Wybory uzupełniające
plus Referendum
 Zamówienia publiczne
plus Roczny plan zamówień
plus Przetargi
plus Ogłoszenia o wyniku postępowania
plus Ogłoszenia, konkursy
plus NIERUCHOMOŚCI
 Finanse
plus Budżet
plus Podatki i opłaty
plus Majątek gminy
plus Sprawozdania
plus Informacje o pomocy publicznej
plus Informacje o długu publicznym
plus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
 Ochrona Środowiska
plus Informacja o środowisku i jego funkcjonowaniu
 Podział administracyjny kraju
A A A


Prawo lokalne > Uchwały Rady > 2011

Spis dokumentów:
1. UCHWAŁA NR IV/24/11 RADY GMINY RYJEWO z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszk
2. UCHWAŁA NR IV/25/11 RADY GMINY RYJEWO z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntów użytkowanych rolniczo i na cele inne niż rolnicz
3. UCHWAŁA NR IV/26/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkas
4. UCHWAŁA NR IV/27/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r.w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr XLVII /332/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 września 2010r. w sprawie wysokości stawek po
5. UCHWAŁA NR IV/28/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji oraz załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek
6. UCHWAŁA Nr IV/29/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie kredytu bankowego zaciąganego przez Powiślańską Lokalną Grupę Działania z siedzibą Gó
7. U C H W A Ł A Nr IV/30/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego.
8. Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Ryjewo na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki.
9. UCHWAŁA Nr V/32/11 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Ryjewo, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
10. UCHWAŁA Nr V/33/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Ryjewo Nr IV/24/11 z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali
11. UCHWAŁA Nr V/34/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2011
12. UCHWAŁA Nr V/35/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.
13. UCHWAŁA NR VI/36/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie dokonania zmiany Uchwały Nr XLII/297/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie dokonania zmiany treści za
14. UCHWAŁA NR NR VI/37/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr II/6/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie nadania Statutu publicznej szkole pod
15. UCHWAŁA NR VI/38/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowej – drogi położonej w miejscowości Ryjewo.
16. UCHWAŁA Nr VI/39/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Ryjewo stanowiącej własność Gminy Ryjewo.
17. Uchwała Nr VI/40/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy przedstawianej przez Wójta Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocz
18. Uchwała Nr VII/41/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przystąpienia Gminy Ryjewo do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
19. Uchwała Nr VII/42/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie wyrażenia przez Radę Gminy Ryjewo zgody na prefinansowanie środków należnych z budżetu państwa Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ryjewie
20. Uchwała Nr VII/43/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia gminnego programu aktywności lokalnej na rok 2011.
21. U C H W A Ł A Nr VII/44/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo pożyczki z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach programu
22. Uchwała Nr VII/45/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Ryjewo.
23. UCHWAŁA Nr VII/46/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.
24. UCHWAŁA Nr VIII/47/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ryjewo za rok 2010
25. UCHWAŁA Nr VIII/48/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo.
26. UCHWAŁA Nr VIII/49/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie ( w drodze kolejnych umów dzierżawy) nieruchomości niezabudowanych stanowiących
27. Uchwała Nr VIII/50/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Jarzębina, obręb geod
28. Uchwała Nr VIII/51/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie dokonania zmian w treści załącznika do Uchwały Nr XVIII/137/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie
29. UCHWAŁA Nr VIII/52/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 201
30. U C H W A Ł A Nr VIII/53/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo pożyczki z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające f
31. UCHWAŁA Nr VIII/54/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy fin
32. UCHWAŁA NR VIII/55/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność organu – Wójta Gminy Ryjewo.
33. UCHWAŁA Nr IX/56/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu mającego przedstawić Radzie opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w
34. UCHWAŁA NR IX/57/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Pol
35. UCHWAŁA Nr IX/58/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Benowo oraz Ryjewo stanowiących
36. UCHWAŁA Nr IX/59/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011
37. U C H W A Ł A Nr IX/60/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego.
38. UCHWAŁA Nr IX/61/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia przez Radę Gminy Ryjewo zgody Wójtowi Gminy Ryjewo na wynajęcie na czas nieoznaczony powierzchni dachowych n
39. UCHWAŁA Nr X/62/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kwidzynie na kadencję w latach 2012-2015.
40. UCHWAŁA Nr X/63/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Ryjewo stanowiącej własność Gminy R
41. UCHWAŁA NR X/64/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/100/07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ryjewo.
42. UCHWAŁA NR X/65/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r.w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego,
43. UCHWAŁA Nr X/66/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.
44. UCHWAŁA NR XI/67/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie.
45. UCHWAŁA Nr XI/68/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryjewo.
46. Uchwała Nr XI/69/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2011r. w sprawie nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Ryjewo , obręb geodezyjny Ryjewo.
47. UCHWAŁA NR XI/70/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
48. UCHWAŁA NR XI/71/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
49. UCHWAŁA Nr XI/72/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2
50. UCHWAŁA Nr XII/73/11 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Gminy Ryjewo Pana Alfreda Szwed
51. UCHWAŁA NR XII/74/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany treści Uchwały Nr X/65/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lut
52. UCHWAŁA Nr XII/75/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę oraz taryfy za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Ryjewo.
53. UCHWAŁA Nr XII/78/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie G
54. UCHWAŁA Nr XII/77/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku p
55. UCHWAŁA Nr XII/76/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany treści uchwały Nr X/77/07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 sierpnia 2007roku w sprawie użyczenia Ochotniczej Straży Pożarnej i Gminnemu Ośrodk
56. UCHWAŁA NR XII/79/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy Ryjewo, a rea
57. UCHWAŁA Nr XII/80/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia na rok 2012 Programu Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Ryjewo
58. UCHWAŁA Nr XII/81/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.
59. UCHWAŁA Nr XII/82/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata
60. U C H W A Ł A Nr XII/83/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego
61. UCHWAŁA NR XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na 2012 rok
62. UCHWAŁA Nr XIII/85/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2012-2024.
63. UCHWAŁA Nr XIII/86/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego Zakładu Budżetowego „Pomezania” w Ryjewie na rok budżet
64. Uchwała Nr XIII/87/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie dokonania zmian w treści Uchwały Nr XL/274/10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka P
65. UCHWAŁA NR XIII/88/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr XV/114/04 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31marca 2004 r. w sprawie przekształcenia i nadan
66. UCHWAŁA NR XIII/89/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Ryjewie.
67. UCHWAŁA NR XIII/90/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryjewo.
68. UCHWAŁA NR XIII/91/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XLI/282/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
69. UCHWAŁA Nr XIII/92/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Trzciano i Straszewo stanowiących własno
70. UCHWAŁA Nr XIII/93/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ryjewo na nieruchomość gruntową stanowiącą własność Po
71. UCHWAŁA Nr XIII/94/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy komisji stałych Rady na 2012 rok
72. UCHWAŁA Nr XIII/95/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany w planie finansowym Zakładu Budżetowego „Pomezania” w Ryjewie na rok 2011.
73. UCHWAŁA Nr XIII/96/11 Rady Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.

Ilość odwiedzin: 2794
Nazwa dokumentu: 2011
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data udostępnienia informacji: 2014-05-29 17:46:13
Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-29 17:46:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner