Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

I - Skład Osobowy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo:

 1. Pan Radny Marek Górecki – Przewodniczący Komisji
 2. Pani Radna Emilia Anna Cacan – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Pan Radny Kamil Dominik - Członek
 4. Pan Radny Artur Orłowski – Członek

 

Do zakresu i przedmiotu działania Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

 • kontrola działalności wójta,
 • kontrola działalności gminnych jednostek organizacyjnych,
 • przeprowadzenie na polecenie Rady postepowania wyjaśniającego w sprawach dotyczących jej wewnętrznej działalności,
 • opiniowanie wykonania budżetu gminy,
 • występowanie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium wójtowi,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Gminy w zakresie kontroli. 

 

II - Skład Osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Ryjewo:

 1. Pan Radny Artur Orłowski – Przewodniczący Komisji
 2. Pani Radna Emilia Cacan – Członek
 3. Pan Radny Marek Górecki – Członek

 

Do zakresu i przedmiotu działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy rozpatrywanie, o ile nie podlegają one rozpatrzeniu na podstawie innych przepisów:

 • skarg na działanie wójta i gminnych jednostek organizacyjnych w szczególności zaniedbań lub nienależytego wykonywania zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenia praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw,
 • wniosków składanych przez obywateli w szczególności w sprawach ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności;
 • petycji składanych przez obywateli w zakresie żądania w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony
  w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

III - Skład Osobowy stałej Komisji ds. Budżetu, Rozwoju Gminy i Bezpieczeństwa Publicznego:

 1. Pan Radny Zbigniew Zygmunt Reducha – Przewodniczący Komisji
 2. Pan Radny Tomasz Chojnacki – Członek
 3. Pan Radny Marek Górecki – Członek
 4. Pan Radny Łukasz Kozłowski – Członek
 5. Pani Radna Celina Jadwiga Leszczyńska – Członek
 6. Pan Radny Marek Ligęza – Członek
 7. Pan Radny Radosław Jan Martyka – Członek
 8. Pan Radny Piotr Stanisław Rutkowski – Członek
 9. Pani Radna Weronika Agnieszka Siwiec – Członek
 10. Pan Radny Radosław Tamski – Członek
 11. Pan Radny Kazimierz Bogusz Zima – Członek

 

Do zakresu i przedmiotu działania stałej Komisji do Spraw Budżetu, Rozwoju Gminy i Bezpieczeństwa Publicznego należy w szczególności:

 • gospodarka finansowa gminy,
 • monitorowanie realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy,
 • zagospodarowanie przestrzenne gminy,
 • realizacja inwestycji infrastrukturalnych,
 • promocja gminy,
 • bezpieczeństwo publiczne,
 • ochrona przeciwpożarowa,
 • współdziałanie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

 

IV - Skład Osobowy stałej Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług:

 1. Pan Radny Kamil Dominik – Przewodniczący Komisji
 2. Pani Radna Emilia Anna Cacan – Członek
 3. Pan Radny Łukasz Kozłowski – Członek
 4. Pan Radny Marek Ligęza – Członek
 5. Pan Radny Artur Piotr Orłowski – Członek
 6. Pan Radny Zbigniew Zygmunt Reducha – Członek
 7. Pan Radny Sławomir Szewczyk – Członek

 

Do zakresu i przedmiotu działania stałej Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług należy w szczególności:

 • rolnictwo,
 • ochrona środowiska i gospodarka wodna,
 • wodociągi i zaopatrzenie w wodę,
 • kanalizacja i urządzenia sanitarne,
 • utrzymanie dróg,
 • gospodarka mieszkaniowa,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym.

 

V - Skład Osobowy stałej Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych:

 1. Pan Radny Sławomir Szewczyk – Przewodniczący Komisji
 2. Pan Radny Tomasz Jarosław Chojnacki – Członek
 3. Pani Radna Celina Jadwiga Leszczyńska – Członek
 4. Pan Radny Radosław Jan Martyka – Członek
 5. Pan Radny Piotr Stanisław Rutkowski – Członek
 6. Pani Radna Weronika Agnieszka Siwiec – Członek
 7. Pan Radny Radosław Tamski – Członek
 8. Pan Radny Kazimierz Bogusz Zima – Członek

 

Do zakresu i przedmiotu działania stałej Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych należy w szczególności:

 • szkolnictwo i wychowanie przedszkolne,
 • działalność kulturalna i promowanie walorów kulturowych gminy,
 • działalność biblioteczna,
 • działania na rzecz rozwoju turystyki i agroturystyki,
 • działania na rzecz rozwoju sportu i rekreacji,
 • ochrona zdrowia i pomoc społeczna,
 • sprawy zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,
 • przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym w życiu społecznym.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 2976
Podmiot udostępniający: BIP Ryjewo
Nazwa dokumentu: KOMISJE RADY I JEJ SKŁAD
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Iwaniec
Osoba, która udostępnia informację: Katarzyna Iwaniec
Data wytworzenia informacji: 25.02.2021 11:20:54
Data udostępnienia informacji: 18.03.2021 10:45:08
Data ostatniej aktualizacji: 06.06.2024 12:10:24
Rejestr zmian