Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Ryjewo, 31 marca 2021r.

 OGŁOSZENIE

 WÓJT  GMINY RYJEWO

OGŁASZA NABÓR  NA ZWALNIAJĄCE SIĘ STANOWISKO URZĘDNICZE 

ds. DOWODÓW OSOBISTYCH I WOJSKOŚCI / ZASTĘPCA KIEROWNIKA USC

 w wymiarze łącznie 1 etatu.

 

 

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

a. jest obywatelem polskim,

b. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

c. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

d. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia    publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e. posiada wykształcenie:

- dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub,

- dyplom potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych za granicą, o którym mowa w art. 326 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce albo uznany za równoważny polskiemu dyplomowi potwierdzającemu uzyskanie tytułu zawodowego magistra zgodnie z art. 327 ust. 1 tej ustawy lub,

- dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji,

- posiada łącznie co najmniej 3 letni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub
w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi,

f. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

g. znajomość:

 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,
 • ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. opowszechnymobowiązkuobronyRzeczypospolitejPolskiej,
 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,
 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego,
 • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 • ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska,
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • innych rozporządzeń do wymienionych wyżej ustaw,
 • znajomość programów biurowych wchodzących w skład MS Office,
 • prawo jazdy kat B.

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

a. komunikatywność, wysoka kultura osobista,

b. obiektywizm, odpowiedzialność, dyspozycyjność,

c. zaangażowanie, systematyczność, odporność na stres,

d. umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji i wyciągania wniosków,

e. umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,

f. gotowość do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności,

g. umiejętność organizacji pracy.

 

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 • w zakresie dowodów osobistych m.in.:
 1. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego i sprawdzanie dokumentów będących podstawą jego sporządzenia,
 2. wprowadzanie danych z wniosku do systemu komputerowego i wydawanie dowodów tożsamości,
 3. prowadzenie rejestru numerowego, odnotowanie w rejestrze faktu utraty dowodu osobistego, prowadzenie zestawień wydanych dowodów osobistych,
 4. obsługa kopert osobowych, w tym zakładanie kopert i kompletowanie dokumentów w tych kopertach,
 5. udostępnianie danych jednostkowych i danych z kopert dowodowych,
 6. przekazywanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych.

 

 • z zakresu spraw wojskowych m.in.:
 1. współpraca z Wojskowa Komendą Uzupełnień przy przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej,
 2. ustalanie świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

 

 • z zakresu ewidencji ludności:

     1. udostępnianie danych jednostkowych z Rejestru Mieszkańców i Rejestru Pesel,

     2. aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

 

 • Wykonywanie obowiązków podczas nieobecności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w ramach Zastępcy Kierownika USC m.in.:
 1. rejestracja aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu,
 2. wydawanie odpisów stanu cywilnego,
 3. nanoszenie zmian na podstawie wyroków sądowych, postanowień sądu lub decyzji administracyjnych,
 4. przyjmowanie oświadczeń woli m.in. o wstąpieniu w związek małżeński,  uznaniu dziecka,
 5. rozpatrywanie spraw i wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu zmiany imion
  i nazwisk oraz ustalenia pisowni imienia i nazwiska,
 6. prowadzenie ewidencji ludności i przygotowanie zaświadczeń związanych z ewidencją,
 7. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania, w tym prowadzenie rozpraw, przeprowadzanie dowodów, przygotowanie projektów wymaganych dokumentów, w szczególności postanowień
  i decyzji administracyjnych.

4. WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:

 • Budynek Urzędu Gminy w Ryjewie, parter.
 • Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, w godzinach od 7.30-15.30, 7.30-17.00, 7.30-14.00.
 • Wynagrodzenie wypłacane do 30 dnia każdego miesiąca.
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • List motywacyjny.
 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia.
 • Kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.).
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy.
 • Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  (w przypadku wyboru kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia
  o niekaralności z KRK).
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie.
 • Podpisana informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

6. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosi  mniej niż 6%.

7. INNE INFORMACJE:

 • Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. dowodów osobistych” w siedzibie Urzędu Gminy w Ryjewie ul. Lipowa 1  (sekretariat) w godzinach pracy urzędu,  pocztą elektroniczną na adres ug@ryjewo.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą tradycyjną w terminie  do dnia 12 kwietnia 2021 rdo godz. 12.00
 • Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Ryjewie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • W ramach rekrutacji osoby spełniające wymagania niezbędne zostaną zaproszone na test z wiedzy ogólnej (z zakresu patrz: wymagania punkt 1g).
 • O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – testu i rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną [e-mailem] lub telefonicznie.
 • Test i rozmowa kwalifikacyjna, dla kandydatów którzy spełniają wymogi formalne, odbędzie się dnia 14 kwietnia 2021r. o godz. 10.00 w sali narad (I piętro) Urzędu Gminy w Ryjewie.
 • Preferowany termin zatrudnienia osoby wyłonionej w konkursie 1 lipiec 2021r.
 • W przypadku kandydata podejmującego pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, umowa zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, podczas którego pracownik odbędzie służbę przygotowawczą. Po tym okresie zatrudnienia  oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu ze służby przygotowawczej, zostanie zawarta kolejna umowa o pracę.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /ug.ryjewo.samorzady.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Ryjewie.
 • Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, będą dołączone do jego akt osobowych.
 • Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, po zakończonym naborze odbierać można przez miesiąc od ukazania się wyniku naboru w BIP. Po tym okresie dokumenty nieodebrane zostaną zniszczone.

8.Zgodnie z 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 (RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ryjewo (adres: ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo, numer telefonu: 55 277 42 21).

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Łukaszem Gołda pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Ryjewie wymienione w niniejszym ogłoszeniu

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych są:

 • art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu Pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320)
 • art. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Ustawa o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1282 z późn.zm.),
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 •  art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

6. Jeżeli w dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom danych.

8. Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Podanie danych osobowych w zakresie  wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy i art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych jest warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym. Konsekwencją nie podania ww. danych osobowych, będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

11. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.

12. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /RODO/oraz ustawą z dn. 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (jednolity tekst: Dz.U. z 2019r., poz.1282).

                                                                                                        Wójt

                                                                                            /-/   Sławomir Słupczyński

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 3943
Podmiot udostępniający: BIP Ryjewo
Nazwa dokumentu: ds. dowodów osobistych
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Czerkies
Osoba, która udostępnia informację: Dorota Czerkies
Data wytworzenia informacji: 31.03.2021 10:55:00
Data udostępnienia informacji: 31.03.2021 11:23:42
Data ostatniej aktualizacji: 07.04.2021 09:41:12
Rejestr zmian